ŚRODA, 15 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 17:00

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

I termin: godzina 17:00
II termin: godzina 17:05

Program:

1. Sprawozdanie z działalności PTK (2001-2004).
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
4. Wybór Prezesa-Elekta PTK (2007-2009).
5. Wybory Członków Zarządu Głównego PTK (2004-2007).
6. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej PTK (2004-2007).
7. Wybory Członków Komisji Nagród PTK (2004-2007).
8. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu Głównego o Przyznanie Członkostwa Honorowego PTK Prof. Antoniemu Dziatkowiakowi i Prof. Zygmuntowi Sadowskiemu.

Do otrzymania mandatu upoważniającego do udziału w Walnym Zgromadzeniu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).