PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 39

Ostry zawał serca V / Acute myocardial infarction V

Przewodniczący

A. Wysokiński (Lublin)
J. Rekosz
(Warszawa)

 

667.

Ocena wpływu otyłości na stopień uszkodzenia mięśnia serca w ostrym zawale leczonym pierwotną PCI.
Influence of obesity on myocardial damage during acute myocardial infarction treated by primary PCI.
A. Pietrucha, M. Misztal, K. Stopyra, M. Bobrowska-Juszczuk, M. Węgrzynowska, A. Paradowski, A. Gackowski, E. Konduracka, D. Mroczek-Czernecka, W. Piwowarska

1 Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków

668.

Strategia leczenia ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST w szpitalach rejonowych w Małopolsce.
Treatment strategy of ST-segment elevation acute coronary syndromes in community hospitals in Malopolska.
W. Mielecki, D. Dudek, M. Kuta, T. Rakowski, D. Giszterowicz, Z. Siudak, A. Dziewierz, J. Dubiel

 II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

669.

Implantacja stentu w świeżym zawale mięśnia serca u chorych z anginą Prinzmetala.
Stent implantation in acute myocardial infarction in course of variant angina.
C. Sosnowski, M. Rewicki, R. Dąbrowski, W. Rużyłło

Instytut Kardiologii, Warszawa

670.

Porównanie charakterystyki klinicznej i rokowania chorych z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI).
Comparison clinical characteristics and prognosis of patients with myocardial infarction with ST elevation (STEMI) and without ST elevation (NSTEMI).
M. Pierścińska, M. Starczewska, M. Grabowski, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

671.

Normalizacja uniesień odcinków ST a funkcja lewej komory w okresie wczesnym i odległym u chorych z zawałem serca ściany przedniej leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Value of early ST-segment elevation resolution after primary coronary angioplasty in predicting early and late left ventricular function in patients with anterior acute myocardial infarction
.
A. Araszkiewicz, M. Lesiak, S. Grajek, T. Mularek-Kubzdela, M. Popiel, Z. Oko-Sarnowska, O. Trojnarska, A. Cieśliński

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

672.

Minimized immediate mechanical intervention combined with maximized antithrombotic regimen and differed stenting: a new approach for primary angioplasty. A pilot prospective trial in 93 patients with initial TIMI 0 grade flow.
K. Isaaz, C. Robin, A. Cerisier, M. Lamaud, M. Hassan, A. Da Costa, C. Gerenton, J. L. Blanc

Hôpital Nord-CHU de Saint Etienne, Saint Etienne

673.

Wpływ opóźnienia angioplastyki pierwotnej (PCI) na rokowanie bezpośrednie i odległe pacjentów ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI).
The influence of the delay of primary angioplasty on acute and long-term results in patients with acute myocardial infarction.
M. Lesiak1, S. Grajek1, M. Pyda1, W. Skorupski1, P. Mitkowski1, M. Grygier1, P. Bręborowicz1, M. Prech1, J. Rzeźniczak2, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Pracownia Badań Serca i Naczyń Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań

674.

Pełna reperfuzja mikrokrążenia po implantacji stentu w świeżym zawale serca prowadzi do poprawy funkcji skurczowej lewej komory serca w obserwacji odległej.
Complete microvascular reperfusion after primary stenting for acute myocardial infarction is associated with late recovery of left ventricular function.
J. Sikora, M. Gąsior, M. Gierlotka, M. Hawranek, A. Lekston, B. Dzióbek, E. Uszok-Stenzel, L. Poloński

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

675.

NT-proBNP levels are influenced by age, gender and renal function and poorly correlate with peak levels of myocardial necrosis markers in STEMI treated with primary PTCA.
A. Gackowski1, G. Gajos1, K. Stopyra1, M. Misztal1, J. Matysek1, K. Żmudka2, P. Latacz1, W. Piwowarska1

1 Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

676.

Pierwotne stentowanie z poprzedzającą trombektomią wieńcową i skojarzonym leczeniem przeciwpłytkowym inh. GP 2b/3a u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem ST. Doświadczenia wstępne z jednoośrodkowej randomizowanej próby.
Primary coronary stenting with thrombectomy and adjunctive antiplatelet inh. Gp 2b/3a therapy in ST elevation myocardial infarction patients. Initial experience at one centre.
W. Zajdel1, J. Zalewski1, J. Godlewski1, N. El-Massri2, P. Klimeczek3, M. Pasowicz3, K. Żmudka1

1 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
3 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków