PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 22

Diagnostyka obrazowa w kardiologii / Diagnostic imaging in cardiology

Przewodniczący

L. Królicki (Warszawa)
T. Zaleska
(Warszawa)
O. Kapuściński
(Warszawa)

 

496.

Obrazowanie anomalii tętnic wieńcowych przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej z bramkowaniem EKG.
ECG-gated
multi-slice computed tomography imaging of the coronary artery anomalies.
E. Czekajska-Chehab1, J. Wójcik2, A. Tomaszewski2, J. Drozd2, M. Wójcik2, J. Przegaliński2, A. Drop1, T. Widomska-Czekajska2

1 I Zakład Radiologii Lekarskiej Akademii Medycznej, Lublin
2 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin

497.

Wielorzędowa tomografia komputerowa z bramkowaniem EKG u chorych z cechami niedokrwienia mięśnia serca we wczesnym okresie po pomostowaniu tętnic wieńcowych.
ECG-gated multi-slice computed tomography in patients with ischaemics symptoms in early period after by-pass surgery.
C. Jurko1, E. Czekajska-Chehab2, E. Krawczyk1, J. Stążka1, A. Drop2

1 Klinika Kardiochirurgii SPSK-4, Lublin
2 Akademia Medyczna w Lublinie

498.

Role of multidetector computed tomography (MDCT) in detecting coronary artery disease and localization of coronary lesions.
M. Zarębiński1, M. Zagrodzka2, R. Ryczek3, M. Dziuk3, J. Janczak1, B. Jaroń2, M. Cholewa3, P. Twarkowski2, J. Adamus1

1 Klinika Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
2 Zakład Radiologii Klinicznej Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
3 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Woskowej Akademii Medycznej, Warszawa

499.

Porównanie 16-rzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT) i koronarografii w ocenie naczyń wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
16-slice spiral computed tomography (MSCT) vs coronarography in coronary artery assessment in patients with stable angina pectoris.
Ł. Kownacki1, D. Piotrowska1, J. Kochman2, G. Horszczaruk2, R. Pacho3, G. Opolski2

1 I Katedra i Klinika Kardiologii, I Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
2 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie
3 II Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie

500.

Quantitative assessment of left ventricular function with magnetic resonance (MR). Preliminary report.
Ł. Kownacki1, D. Piotrowska1, R. Pacho2, M. Gołębiowski3, G. Opolski4

1 I Katedra i Klinika Kardiologii, I Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
2 II Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
3 I Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
4 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

501.

Porównanie wyników analizy morfometrycznej, dokonywanej za pomocą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej, ilościowej angiografii cyfrowej oraz wielorzędowej tomografii komputerowej w zmianach angiograficznie granicznych u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
Copmaprison between morphometric analysis of borderline lesions by QCA , ICUS and MSCT in patients with stable coronary artery disease.
G. J. Horszczaruk1, J. Kochman1, L. Bakoń2, A. Rdzanek1, M. Roik1, J. Wilczyńska1, D. Wretowski1, R. Pacho2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Radiologii SP CSK, Warszawa

502.

Bramkowane badania perfuzji mięśnia sercowego (GSPECT): weryfikacja uzyskiwanych wartości frakcji wyrzutowej lewej komory.
Myocardial perfusion gated SPECT (GSPECT): verification of obtained left ventricular ejection fractions.
J. Wnuk, B. Szumilak, S. Konieczna, A. Dąbrowski, A. Teresińska

 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

503.

Oznaczenie wskaźnika calcium score oraz CRP pozwala na indywidualizację oceny u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem wystąpienia ostrego incydentu sercowo-naczyniowego.
Calcium score and CRP as markers of individual cardiovascular risk in patients at intermediate risk for acute coronary events.
M. Pasowicz1, K. Starzyk1, P. Klimeczek1, E. Stępień1, M. Misiak1, W. Tracz2

1 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
2 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

504.

Ocena istotności zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą scyntygrafii perfuzyjnej serca z adenozyną u chorych z niediagnostyczną koronarografią.
Functional significance in myocardial perfusion adenosine scintigraphy in patients with inconclusive coronary angiography.
M. Dziuk1, A. Canizales2, G. Kaminski3, K. Britton2

1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Woskowej Akademii Medycznej, Warszawa
2 St. Bartholomew's Hospital, Londyn
3 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Warszawa

505.

Przydatność wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w ocenie odległych wyników angioplastyki tętnic nerkowych ze wszczepieniem stentów.
Usefulness of MSCT in assessment of long-term results of renal artery angioplasty with stents replacement.
L. Badacz1, Z. Moczulski2, M. Pasowicz2, K. Żmudka3, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2.Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków
3 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków