CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 2

Elektrokardiografia I / Elektrocardiography I

Przewodniczący

A. Dąbrowski (Warszawa)
J. Król
(Warszawa)
M. Kurpesa (Łódź)

 

170.

Rola żywotności lewej komory u chorych po zawale serca w komorowych zaburzeniach rytmu.
Left ventricle viability role in arhythmogenesis in patients after myocardial infarction.
Ł. Szumowski1, P. Kuklik2, A. Witkowski1, Z. Chmielak1, W. Rużyłło1, J. Żebrowski2 , F. Walczak1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa

171.

Występowanie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego, migotania przedsionków i migotania komór u chorych z zespołem Wolfa, Parkinsona i White’a.
Occurrence of atrio-ventricular tachycardia, atrial and ventricular fibrillation in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome.
Ł. Szumowski, E. Szufladowicz, R. Bodalski, P. Urbanek, R. Kępski, P. Derejko, E. Bujnowska, Z. Jedynak, F. Walczak

Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

172.

Elektryczne połączenia pomiędzy lewym przedsionkiem i zatoką wieńcową jako czynnik usposabiający do wyzwalania i podtrzymania migotania przedsionków u pacjentów z zespołem WPW.
Electrical connections between left atrial and distal CS contribute to atrial fibrillation in WPW syndrome.
K. Błaszyk1, Ł. Szumowski2, A. Baszko1, M. Waśniewski1 P. Bręborowicz1, A. Cieśliński1, F. Walczak2

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

173.

Ogniskowe migotanie przedsionków czy zespół tachy-bradykardii?
Focal atrial fibrillation or tachy-brady syndrome?
F. Walczak1, P. Urbanek1, Ł. Szumowski1, R. Bodalski1, E. Szufladowicz1, R. Kępski1, R. Baranowski1, P. Kułakowski2, P. Derejko1, M. Kumor1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

174.

Typowe trzepotanie przedsionków - leczenie z użyciem systemu mapowania elektro-anatomicznego i różnych typów elektrod ablacyjnych.
Typical atrial flutter; treatment using electro-anatomical mapping with various types of the ablation catheters.
O. Kowalski, Z. Kalarus, R. Lenarczyk, P. Pruszkowska-Skrzep, J. Prokopczuk, T. Zielińska

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zabrze

175.

Właściwości elektrofizjologiczne węzła przedsionkowo-komorowego u pacjentów z rzekomymi włóknami Mahaima.
Electrop
hysiological properties of AV node in patients with pseudo Mahaim fibers.
R. Bodalski1, Ł. Szumowski1, E. Szufladowicz1, K. Bieganowska2, P. Urbanek1, A. Biederman1, R. Kępski1, Z. Jedynak1, P. Derejko1, F. Walczak1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

176.

Ciche niedokrwienie mięśnia serca u chorych po zawale serca z zachowaną żywotnością.
Silent myocardial ischemia in patients after myocardial infraction with preserved viability.
L. Bryniarski1, E. Mirek-Bryniarska2, M. Rajzer1, W. Piotrowski2, K. Kawecka-Jaszcz1

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Rydygiera, Kraków

177.

Ciche niedokrwienie mięśnia serca u chorych po zabiegu przezskórnego udrożnienia tętnic wieńcowych.
Silent myocardial ischemia in patients after percutaneous recanalization of chronic total coronary occlusions.
L. Bryniarski, J. Dragan, M. Zabojszcz, P. Jankowski, A. Klecha, M. Rajzer ,T. Królikowski, K. Kawecka-Jaszcz

 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

178.

ANP level influence prothrombotic reactions in patients with atrial fibrillation.
J. Górski, W. Dmochowska-Wróblewska, J. Kliz, A. Birkholz-Gołaszewska, R. Wachnicka-Truty

 Klinika Chorób Wewnętrznych, Akademia Medyczna, Gdańsk

179.

Dynamika biochemicznych wskaźników uszkodzenia mięśnia serca po ablacji RF.
J. Bednarek, I. Tomala, J. Majewski, J. Szczepkowski, J. Lelakowski B. Małecka, J. Machejek, A. Czunko, K. Haberka

Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków