CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 12

Echokardiografia III / Echocardiography III

Przewodniczący

A. Klisiewicz (Warszawa)
M. Maciejewski (Łódź)
E. Płońska (Szczecin)

 

273.

Ocena funkcji lewej komory przy zastosowaniu wskaźnika Tei u chorych z różnym stopniem zaawansowania klinicznego pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej podczas leczenia bisoprololem.
Assessement of left ventricular function using Tei-index in patients with different stages of dilated cardiomyopathy during bisoprolol therapy.
I. Jedliński1, K. Poprawski2, M. Duszyńska3, K. Zawilska3, B. Pawlak4, W. Adamczyk4

1 Pracownia Echokardiografii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań
II Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
3 Oddział Wewnętrzny Szpitala im. j. Strusia, Poznań
4 Zakład Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej, Poznań

274.

Wpływ hormonów tarczycowych na ultrasonograficzną charakterystykę tkanki mięśnia sercowego.
Effect of thyroid hormones on ultrasound myocardial tissue characterization.
A. Minczykowski1, K. Ziemnicka2, J. Sowiński2, H. Wysocki1

1 Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań
2 Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań

275.

Zależność pomiędzy funkcją lewego przedsionka i dopplerowskimi parametrami napływu mitralnego w kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Relationship between left atrial function and doppler transmitral flow parameters in dilated cardiomyopathy.
E. Michalak1, Z. T. Bilińska2, J. M. Michalak3, J. Grzybowski2, W. Rużyłło2, P. Hoffman1

1 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Klinika Kardiologii Zachowawczej, CSK MSWiA, Warszawa

276.

Wpływ stopnia przerostu mięśnia lewej komory na wielkość i funkcję lewego przedsionka w kardiomiopatii przerostowej.
The influence of the degree of left ventricular hypertrophy on left atrial size and function.
E. Michalak1, J. M. Michalak2, L. Chojnowska3, W. Rużyłło3, P. Hoffman1

1 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 Klinika Kardiologii Zachowawczej, CSK MSWiA, Warszawa, Warszawa
3 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

277.

Dopplerowski profil napływu mitralnego a ocena stanu czynnościowego u chorych z zastoinową niewydolnością serca.
Relationship between Doppler transmitral flow patterns and functional capacity in patients with congestive heart failure.
A. Mura, M. Olszowska, L. Tomkiewicz-Pająk, P. Podolec, W. Tracz

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

278.

Poprawa wartości echokardiograficznego wskaźnika sprawności serca (MPI) oraz funkcji skurczowej lewej komory po rocznej terapii hormonem wzrostu (GH) u chorych z niedoborem GH (GHD) ujawnionym w dzieciństwie.
The improvement in myocardial performance index (MPI) and LV systolic function after one year of growth hormone (GH) therapy in patients with childhood onset GH deficiency (GHD).
A. Minczykowski1, M. Gryczyńska2, K. Ziemnicka2, J. Sowiński2, H. Wysocki1

1 Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań
2 Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań

279.

Ocena przeciążenia rozkurczowego prawej komory serca u dzieci z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej w przezklatkowym i przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym.
Assessment of the right ventricular overload in children with atrial septal defect using transthoracic and transesophageal echocardiography.
B. Werner

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Akademii Medycznej, Warszawa

280.

Predictors of the development of left ventricular dilatation after myocardial infarction.
B. Brzezińska, K. Łoboz-Grudzień, L. Sokalski

Oddział Kardiologiczny Szpitala im. T. Marciniaka, Wrocław

281.

Wpływ zmian obciążenia wstępnego (preload) na wydatek energetyczny mięśnia sercowego.
Effect of preload reduction on myocardial energy expenditure.
A. Minczykowski1, D. Drobnik2, I. Pietrzak2, S. Czekalski2, H. Wysocki1

1 Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań
2 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań

282.

Right ventricular function is impaired in diabetic patients.
W. Kosmala1, M. Przewłocka-Kosmala1, W. Kucharski2, W. Mazurek1

1 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław
2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej, Wrocław