CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Młynarskiego
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Jubileuszowa pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Advances in clinical cardiology / Postępy w kardiologii klinicznej

Przewodniczący

M. Tendera (Katowice)

 

061.

Biological markers in myocardial infarction without ST-segment elevation.
Markery biologiczne w zawale serca bez uniesienia odcinka ST.
J.P. Bassand (Besançon Cedex, F)

062.

Myocardial infarction with and without ST elevation in Germany 2000-2002 - similar cumulative mortality after one year of follow-up.
Zawał z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST w Niemczech w latach 2000-2002 - podobna skumulowana śmiertelność w rocznej obserwacji.
M. Gottwik (Nürnberg, D)

064.

Diastolic heart failure - reality or illusion?
Rozkurczowa niewydolność serca - rzeczywistość czy złudzenie?
M. Tendera (Katowice)

sesja tłumaczona na język polski