PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO PREZENTACJI

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | X| Y| Z | Ż

 

DATA
PREZENTACJI
RODZAJ
PREZENTACJI
NAZWISKO I IMIĘ
PIERWSZEGO AUTORA

TYTUŁ PRACY

                A

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Ablewska Urszula

Losy młodych kobiet po przebytym zawale serca w obserwacji 8-letniej

Myocardial infarction in young women - 8-years follow-up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Abramczuk Elżbieta

Czy wyniki posiewów krwi i/lub z zastawek są czynnikiem prognostycznym wczesnych i odległych wyników leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia?

Are blood/valve cultures predictive for short and long-term outcome following treatment for infective endocarditis?

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Araszkiewicz Aleksander

Przydatność angiograficznych markerów reperfuzji miokardium w ustalaniu rokowania u chorych z zawałem serca ściany przedniej leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

The predictive value of angiographic markers of myocardial reperfusion in patients treated with primary coronary angioplasty for anterior wall acute myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Araszkiewicz Aleksander

Opóźnienie terapii wpływa na skuteczność reperfuzji oraz funkcję lewej komory u chorych z zawałem serca ściany przedniej leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Treatment delay influence reperfusion efficacy and short- and long-term left ventricular function in patients with anterior myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Araszkiewicz Aleksander

Normalizacja uniesień odcinków ST a funkcja lewej komory w okresie wczesnym i odległym u chorych z zawałem serca ściany przedniej leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Value of early ST-segment elevation resolution after primary coronary angioplasty in predicting early and late left ventricular function in patients with anterior acute myocardial infarction

 do góry strony

                B

16.09.2004 ustna Babińska Zofia Związek nadciśnienia tętniczego i otyłości trzewnej u dorosłych Polaków w 2002 roku. Wyniki badania NATPOL PLUS

Association of arterial hypertension with visceral obesity in adults in Poland in 2002. Results of NATPOL PLUS study
18.09.2004 ustna Bacior Bogumiła Aerobowy trening fizyczny u pacjentów po przedniościennym zawale serca leczonym angioplastyką wieńcową – wpływ na remodeling lewej komory oraz wydolność wysiłkową

Exercise training for patients after anterior wall myocardial infarction treated by coronary angioplasty – the effect on left ventricular remodeling process and exercise capacity
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Badacz Leszek

Przydatność wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w ocenie odległych wyników angioplastyki tętnic nerkowych ze wszczepieniem stentów

Usefulness of MSCT in assessment of long-term results of renal artery angioplasty with stents replacement

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Badacz Leszek

Angioplastyka tętnic nerkowych pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej

IVUS guided renal angioplasty

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Baron Tomasz

Związek pomiędzy masą i geometrią lewej komory a parametrami jej funkcji rozkurczowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Relation between left ventricular mass, geometry and diastolic function parameters in hypertensive patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Basso Cristina

Desmosomes in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: an ultrastructural investgation of intercalated discs on endomyocardial biopsy

17.09.2004 ustna Baszko Artur Uporczywa arytmia komorowa wywodząca się z drogi odpływu prawej komory oraz z płatków zastawki aortalnej leczona zabiegiem ablacji RF. Analiza porównawcza

Ablation RF of ventricular arrhythmia from right ventricular outflow tract and coronary sinus cusps
17.09.2004 ustna Baszko Artur Badanie spiroergometryczne u chorych z niewydolnością serca, niską frakcją wyrzucania oraz wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Spiroergometry in patients with heart failure, low ef and implanted ICD for life threatening arrhythmia

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Bednarek Jacek

Dynamika biochemicznych wskaźników uszkodzenia mięśnia serca po ablacji RF

16.09.2004 ustna Bellwon Jerzy Występowanie zespołu metabolicznego w 7 letniej obserwacji pracowników Portu Gdańskiego

Development of the metabolic syndrome among Gdansk Port workers during 7 years of follow up
17.09.2004 ustna Bellwon Jerzy Wpływ polimorfizmu I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę na wysokość ciśnienia tętniczego i częstość rozpoznania nadciśnienia tętniczego w 7 letniej obserwacji

Influence of ACE gene I/D polymorphism on the arterial hypertension diagnosis prevalence
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Bellwon Jerzy

Zmiany profilu ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u pracowników portu Gdańskiego w 7 letniej obserwacji

Changes of coronary events risk among Gdansk Port workers during 7 years of follow up

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Bellwon Jerzy

Zmiany w profilu lipidowym u pracowników Portu Gdańskiego w 7 letniej obserwacji

Changes in lipids profile in Gdansk Port workers during 7 years follow up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Białkowski Jacek

Interventional catheterization of a patent arterial ductus in small children

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Białkowski Jacek

Nieoperacyjne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych za pomocą korka Amplatzer u małych dzieci

Percutaneus closure of atrial septal defects with Amplatzer in infants

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Biederman Andrzej

Operacje aorty wstepującej i łuku analiza wyników leczenia 719 chorych

ascending aortic and arch aneurysm operations. Results of 719 cases

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Biederman Andrzej

Operacje zachowujące zastawkę aortalną u pacjentów z tętniakiem lub rozwarstwieniem opuszki aorty wstępującej

Valve sparing operations in patients with aneurysm or dissection of aortic root

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Biegalski Wojciech

Assessment of right ventricular diastolic dysfunction using Tissue Doppler Imaging in systolic and diastolic heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Biegalski Wojciech

Ilościowa ocena prefuzji miokardium podczas testu dipirydamolowego przy zastosowaniu ultraharmonicznej echokardiografii kontrastowej. Doniesienie wstępne

Quantitative assessment of myocardial perfusion during dipirydamole stress echocardiography using ultraharmonic contrast imaging; preliminary results

17.09.2004 ustna Bieganowska Katarzyna Stała stymulacja serca u dzieci poniżej pierwszego roku życia

Permanent cardiac pacing in children below one year of age

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Bieganowska Katarzyna

Kliniczne problemy u dzieci z dwujamową przezżylną stałą stymulacją serca

Problems in endocardial DDD pacing in children

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Bieganowska Katarzyna

Stała nasierdziowa stymulacja serca u dzieci

Permanent epicardial cardiac pacing in children

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Bilo Grzegorz

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego krwi a masa lewej komory u leczonych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Morning blood pressure surge and left ventricular mass in treated hypertensive patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Bilo Grzegorz

Związek między 24 godzinną zmiennością ciśnienia tętniczego a masą lewej komory serca u leczonych chorych z nadciśnieniem tętniczym

Relation between 24h blood pressure variability and left ventricular mass in treated hypertensive patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Błaszyk Krzysztof

Elektryczne połączenia pomiędzy lewym przedsionkiem i zatoką wieńcową jako czynnik usposabiający do wyzwalania i podtrzymania migotania przedsionków u pacjentów z zespołem WPW

Electrical connections between left atrial and distal CS contribute to atrial fibrillation in WPW syndrome

17.09.2004 ustna Bochowicz Anna Ocena prognostycznego znaczenia uszkodzenia mięśnia serca u chorych z ostrą zatorowością płucną

Assessment of prognostic value of myocardial injury in patient with acute pulmonary embolism
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Bochowicz Anna

Mioglobina jako wskaźnik uszkodzenia mięśnia serca zwiększający ryzyko zgonu u chorych z ostrą zatorowością płucną

Mioglobin as the biomarker of myocardial injury increasing the risk of death in patients with acute pulmonary embolism

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Bodalski Robert

Właściwości elektrofizjologiczne węzła przedsionkowo-komorowego u pacjentów z rzekomymi włóknami Mahaima

Electrophysiological properties of AV node in patients with pseudo Mahaim fibers

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Bryniarski Leszek

Ciche niedokrwienie mięśnia serca u chorych po zawale serca z zachowaną żywotnością

Silent myocardial ischemia in patients after myocardial infraction with preserved viability

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Bryniarski Leszek

Ciche niedokrwienie mięśnia serca u chorych po zabiegu przezskórnego udrożnienia tętnic wieńcowych

Silent myocardial ischemia in patients after percutaneous recanalization of chronic total coronary occlusions

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Bryniarski Leszek

Zmienność rytmu serca a żywotność mięśnia sercowego u chorych po przebytym przednim zawale mięśnia serca

Heart rate variability and myocardial viability in patients after anterior myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Bryniarski Leszek

Optymalna angioplastyka balonowa w przewlekłych okluzjach tętnic wieńcowych wykonywana pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz oznaczenia cząstkowej rezerwy wieńcowej

Optimal balloon angioplasty in chronic total coronary occlusions guided by intracoronary ultrasonography and measurement of fractional flow reserve

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Brzezińska Barbara

Predictors of the development of left ventricular dilatation after myocardial infarction

16.09.2004 ustna Brzezińska-Rajszys Grażyna Stents in the treatment of aortic coarctation: initial results and intermediate-term follow-up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Brzezińska-Rajszys Grażyna

Zastosowanie stentów pokrytych Cheatham-Platinum w leczeniu koarktacji i rekoarktacji aorty

Use of covered Cheatham-Platinum stents in aortic coarctation and recoarctation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Brzezińska-Rajszys Grażyna

Implantacja stentów do aorty w zespole zwężenia aorty zstępującej u dzieci – doświadczenie jednego ośrodka

Stent implantation to aorta as a treatment of middle aortic syndrome in children – one center experience

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Brzostek Tomasz

Znaczenie ostrej i przewlekłej infekcji dla wystapienia zawału serca

Importance of acute and chronic infection in myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Budzyński Jacek

Czynniki ryzyka miażdżycy u mężczyzn diagnozowanych z powodu nietypowych bólów w klatce piersiowej zakażonych Helicobacter pylori

Cardiovascular risk factors in male patients diagnosed because of atypical chest pain infected by Helicobacter pylori

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Budzyński Jacek

Ciśnienie tętnicze w sześciomiesięcznej obserwacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu leczonych odwykowo

Blood pressure in alcohol dependent male patients treated against relapse during six- months long observation

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Burbicka Ewa

Stężenie cholesterolu HDL a nasilenie zmian miażdżycowych ocenianych w koronarografii u chorych z OZW

HDL cholesterol level in comparison with severity of artery disease in coronarography in ACS

17.09.2004 ustna Buszman Paweł Wielonaczyniowa angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu do niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej – rejestr badania LeMans

Multivessel PCI Including Unprotected Left Main Stenting – Results of LE MANS Registry
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Buszman Paweł

Wczesne i odległe wyniki przezskórnej angioplastyki tętnic dogłowowych z użyciem stentów samorozprężalnych

Early and late results of carotid and vertebral artery percutaneous angioplasty using self expandable stents

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Buszman Paweł

Jednoetapowa przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych i obwodowych (OCAPI) u pacjentów z wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych: wyniki wczesne i odległe

One-stage Coronary and Peripheral Percutaneous Transluminal Intervention in patients with high risk of cardiovascular events: recent and late results

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Buszman Paweł

Wyniki rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową lewej komory serca: porównanie wyników rewaskularyzacji przezskórnej i chirurgicznej

Results of myocardial revascularization in patients with low ejection fraction: comparison of percutaneous and surgical treatment

 do góry strony

                                C

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Celińska-Lowenhoff Magdalena

Przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne działania simwastatyny i fenofibratu u chorych obciążonych dużym ryzykiem wieńcowym

Antithrombotic and antiinflammatory effects of simvastatin and fenofibrate in high risk patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Chmielak Zbigniew

Wieloletnia (>10 lat) obserwacja chorych po zabiegu przezskórnej komisurotomii mitralnej cewnikiem Inoue

Long-term (>10 years) clinical follow-up after percutaneous mitral valvuloplasty with the Inoue balloon

16.09.2004 ustna Chmielewski Marek Bezpieczeństwo metaboliczne leczenia eprosartanem u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – wieloośrodkowa analiza 563 chorych

Metabolic safety of eprosartan therapy in patients with idiopathic hypertension – multicenter analysis of 563 patients
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Chmielewski Marek

Przydatność eprosartanu w skojarzonej terapii nadciśnienia tętniczego - otwarte, wieloośrodkowe, badanie kliniczne

Usefullness of eprosartan in combination therapy of hypertension - open label, multicenter, clinical trial

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Chojnicki Maciej

Przezskórne zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego

Percutaneous closure of patent ductus arteriosus

16.09.2004 ustna Chrzanowski Łukasz Aortic wall composition analyzed by neural networks – comparison of in-vitro IVUS images and histology
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Chyrchel Michał

Szybka poprawa funkcji śródbłonka u pacjentów z ostrym incydentem wieńcowym w wyniku leczenia wysokimi dawkami statyn i selektywnych inhibitorów COX-2

Early improvement of coronary endothelial function in patients with non-ST-elevation Acute Coronary Syndromes treated with statins and COX-2 inhibitors

17.09.2004 ustna Ciarka Agnieszka Perpheral chemoreflex activation increases sympathetic activity in patients with pulmonary aretrial hypertension
17.09.2004 ustna Ciarka Agnieszka Peak oxygen consumption is related to muscle sympathetic nerve activity in heart transplant recipients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Ciarka Agnieszka

Peripheral chemoreflex contribution to muscle sympathetic nerve activity in heart transplant recipients

16.09.2004 ustna Cisowski Marek Kliniczna i angiograficzna długoterminowa obserwacja 270 pacjentów po endoskopowym atraumatycznym pomostowaniu tętnic wieńcowych

A clinical and angiographic long term follow-up in 270 patients after endoscopic atraumatic coronary artery bypass
17.09.2004 ustna Cisowski Marek Zintegrowane endoskopowe atraumatyczne pomostowanie tętnic wieńcowych i angioplastyki. Kliniczna i angiograficzna obserwacja długotreminowa

Integrated endoscopic atraumatic coronary artery bypass grafting and angioplasty. A clinical and angiographic long term follow-up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Cisowski Marek

Primary stenting versus endoscopic atraumatic coronary artery bypass. Comparision of two methods of revascularization in single LAD stenosis. Two years follow-up

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Ciszewski Andrzej

Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrego zawału serca u pacjentów powyżej 75 roku życia – wyniki roczne

Primary angioplasty in acute myocardial infarction in elderly patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka

Znaczenie ośrodkowego układu angiotensynergicznego w regulacji czynności układu krążenia u zwierząt z zawałem mięśnia sercowego

The influence of central angiotensinergic system in regulation of the cardiovascular system in rats with myocardial infarction

17.09.2004 ustna Czarnecka Danuta Ciśnienie tętnicze, masa lewej komory i fenotypy naczyniowe a polimorfizmy Glu298Asp oraz intronu 4 genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu – badania rodzin

Blood pressure, left ventricular mass and vascular phenotypes in relation to Glu298Asp and intron 4 polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene – family study

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Czarnecka Danuta

Ciśnienie tętnicze, masa lewej komory i kompleks intima-media tętnic szyjnych a polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego angiotensynę – badanie rodzin

Blood pressure, left ventricular mass and carotid intima:media thickness in relation to the insertion-deletion polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene – family study

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Czekajska-Chehab Elżbieta

Obrazowanie anomalii tętnic wieńcowych przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej z bramkowaniem EKG

ECG-gated multi-slice computed tomography imaging of the coronary artery anomalie

18.09.2004 ustna Czyz Anna Ocena aktywacji limfocytów T, agregacji płytkowo-leukocytarnej i stężenia osoczowych markerów stanu zapalnego u chorych na zawał serca i w stabilnym okresie dusznicy bolesnej

Lymphocyte T activation, platelet-leukocyte aggregates and acute phase markers in patients with myocardial infarction and stable angina

 do góry strony

                                D

17.09.2004 ustna Daniłowicz-Symanowicz Ludmiła Próba oceny ryzyka nawrotu złośliwej arytmii komorowej u osób z zachowaną funkcją skurczową lewej komory serca

Risk stratification of VT/ VF recurrence in patients with preserved left ventricular function

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Dankowski Rafał

Value of tissue Doppler echocardiography in the assessment of early left ventricular diastolic dysfunction in patients with type 1 diabetes mellitus

16.09.2004 ustna Dąbrowska-Kugacka Alicja Długoterminowa ocena echokardiograficzna chorych z niewydolnością serca i implantowanym układem dwukomorowym

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Dąbrowski Rafał

Aspiryna w dawce 300 mg istotnie osłabia działanie hipotensyjne inhibitora konwertazy w porównaniu do dawki 100 mg. Randomizowane badanie metodą próby krzyżowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym

Aspirin 300 mg signficantly attenuates hipotensive effect of ACE-inhibitor in single-blind, cross-over, randomised comparison to aspirin 100 mg dose in patients with severe hypertension and metabolic syndrome

17.09.2004 ustna Demkow Marcin Przezżylne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu II zapinką Amplatza u dorosłych – 7-letnie doświadczenia u 209 pacjentów

Transcatheter secundum atrial septal defect closure with the Amplatzer Septal Occluder in adults – 7-years experience in 209 patients
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Deptuch Tomasz

The ongoing registry comparing outcomes after internal carotid artery stenting with and without distal protection devices

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Deptuch Tomasz

Admission but not fasting hyperglycaemia predicts higher BNP level in patients with acute myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Deptuch Tomasz

Leptin serum level in acute phase of myocardial infarction is better predicted by admission than fasting hyperglycaemia

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Derejko Paweł

Stymulacja różnicująca z rejestracją z ujścia zatoki wieńcowej w ocenie szczelności bloku w cieśni trójdzielno-żylnej

Differential pacing with recording from proximal coronary sinus to distinguish between complete and incomplete block in cavo-tricuspid isthmus

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Dobosiewicz Ryszard

Changes in B-type natriuretic peptide levels during single and dual chamber pacing

18.09.2004 ustna Dobraszkiewicz-Wasilewska Barbara Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej – wyniki wstępne

Comparison of the effects of the interval and swimming pool training in patients post myocardial infarction and CABG – preliminary study
16.09.2004 ustna Dobrzycki Sławomir Czy transport z blokerem IIb/IIIa i pierwotna angioplastyka wieńcowa jest skuteczniejsza niż leczenie trombolityczne na miejscu w szpitalu rejonowym. Badanie randomizowane. Wyniki szpitalne

A randomized open-label study of transfer for primary PCI with GP IIb/IIIa inhibitor versus on-site thrombolysis in patients with acute myocardial infarction
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dobrzycki Sławomir

Refluks żołądkowo-przełykowy a niedokrwienie mięśnia sercowego. Badanie wzajemnych zależności oraz ich mechanizmów na podstawie jednoczasowego monitorowania EKG i pH w przełyku

Gastro-esophageal reflux disease and myocardial ischemia - searching for mutual relation and its mechanism based on simultaneous ECG monitoring and esophageal pH-metry

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dobrzycki Sławomir

Porównanie wyników pierwotnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu i optymalnej pierwotnej angioplastyki wieńcowej (POBA) bez stentu w grupie nieselekcjonowanych pacjentów ze świeżym zawałem serca z województwa podlaskiego. Obserwacja roczna

Comparison of the primary POBA and primary stenting results in unselected patients with acute myocardial infarction from north-eastern Poland.
1-year follow-up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Domagała Teresa Barbara

Aktywność tiolaktonazy (paraoxonazy) u pacjentów z wysokim ryzykiem wieńcowym leczonych lekami hipolipemizującymi

Thiolactonase (paraoxonase) activity in high risk patients treated with hypolipemic drugs

17.09.2004 ustna Dramińska Agnieszka Left ventricular morphology and function in patients with Emery-Dreifuss muscular dystrophy
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Drechsler Danuta

Ocena ultrasonograficzna naczyń szyjnych u kobiet przed 50 rokiem życia z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Ultrasound assessment of carotid arteries in young women with confirmed coronary disease

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Drozd Jakub

Zabiegi przezskórnej angioplastyki na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych z kontrolą angiograficzną metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komuterowej – opis 7 przypadków

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Drozd Jakub

Przezskórna angioplastyka przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – czynniki wpływające na skuteczność zabiegu u 460 chorych ze stabilną dusznicą bolesną

17.09.2004 ustna Drożdż Jarosław Regionalna funkcja aorty badana metodą echokardiografii trójwymiarowej

Regional aortic function studied by three-dimensional echocardiography
16.09.2004 ustna Drzewiecka-Gerber Agnieszka Primary stenting or ECAB? Results of 2-year follow-up of prospective, randomised study comparing two methods of revascularisation in LAD stenosis
17.09.2004 ustna Drzewiecka-Gerber Agnieszka A retrospective TEE evaluation of pulmonary vein (PV) flow and left ventricular function after circumferential RF catheter ablation of pulmonary veins due to paroxysmal atrial fibrillation
17.09.2004 ustna Drzewiecka-Gerber Agnieszka TEE doppler-echo evaluation of pulmonary vein flow and left ventricular function after circumferential RF catheter ablation of pulmonary veins due to paroxysmal atrial fibrillation
17.09.2004 ustna Dudek Dariusz Bezpośredni pomiar temperatury blaszki miażdżycowej odpowiedzialnej za ostry incydent wieńcowy – polskie badanie z zastosowaniem termografii wewnątrzwieńcowej

Culprit plaque temperature assessment in patients with acute coronary syndromes – intracoronary thermography study in Poland
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dudek Dariusz

Klasyfikacja EuroSCORE w ocenie ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych u pacjentów po angioplastyce pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej

EuroSCORE scale in predicting cardiac events after left main coronary artery (LMCA) stenting

17.09.2004 ustna Dułak Elżbieta Etiologia alkoholowa zwiększa a leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny zmniejsza ryzyko nawrotu arytmii u pacjentów z pierwotną kardiomiopatią rozstrzeniową

Alcoholic etiology increases and angiotensin converting enzyme inhibitors use decreases arrhythmia recurrence risk in patients with primary dilatative cardiomyopathy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Duszańska Agata

Wartość echokardiografii przezklatkowej w przewidywaniu migotania przedsionków u chorych z zespołem WPW

Application of transthorasic echocardiography in prediction of atrial fibrillation in patients with WPW syndrome

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dworakowski Rafał

Hipercholesterolemia zmniejsza uszkodzenie mięśnia sercowego nie wpływając na kurczliwość oraz hartowanie w modelu eksperymentalnego niedokrwienia i reperfuzji mięśnia brodawkowatego świnki morskiej

Hypercholesterolemia prevents myocardial damage with no influence on contractility and preconditioning in guinea pig model of ischemia-reperfusion

17.09.2004 ustna Dyczyński Jerzy Doppler Tissue Imaging (DTI) and Nitrospray Vitality Test as indicator for cardiac revitalisation of the hibernating myocardium
18.09.2004 ustna Dyczyński Jerzy Early cardiac rehabilitation is successful after bypass surgery
18.09.2004 ustna Dzielińska Zofia C-reactive protein and fibrinogen plasma levels in patients with coronary and peripheral atherosclerosis
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dzielińska Zofia

Adiponectin, fibrinogen and factors involved in antithrombotic mechanism in hypertensive men with coronary artery disease

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dziewierz Artur

Wpływ eptifibatidu na stopień zahamowania agregacji płytek krwi w grupie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST wysokiego ryzyka leczonych wstępnie aspiryną i klopidogrelem

Effect of Eptifibatide on Platelet Aggregation Inhibition in Patients with High-Risk Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes Pretreated with Aspirin and Clopidogrel

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dziewierz Artur

Indywidualne zróżnicowanie odpowiedzi na leczenie klopidogrelem u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Interindividual variability in response to clopidogrel in patients with coronary artery disease

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dziewierz Artur

Wpływ perfuzji mikrokrążenia wieńcowego przed zabiegiem ułatwionej przezskórnej interwencji wieńcowej na rokowanie odległe pacjentów ze świeżym zawałem serca

Myocardial perfusion before facilitated percutaneous coronary intervention influences outcome in patients with acute myocardial infarction

16.09.2004 ustna Dziuk Mirosław The prospective serial assessment of patients after transmyocardial revascularisation (TMR) and CABG combined with TMR
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Dziuk Mirosław

Ocena istotności zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą scyntygrafii perfuzyjnej serca z adenozyną u chorych z niediagnostyczną koronarografią

Functional significance in myocardial perfusion adenosine scintigraphy in patients with inconclusive coronary angiography

 do góry strony

                                F

16.09.2004 ustna Farmas Arkadiusz Outcome after conventional versus off pump coronary artery bypass surgery in patients with left main disease
17.09.2004 ustna Fijałkowska Anna Nowy wskaźnik tkankowego dopplera pulsacyjnego określający kurczliwość prawej komory jako czynnik prognostyczny w nadciśnieniu płucnym

A novel tissue doppler index of right ventricular contractility as prognostic factor in pulmonary hypertension
17.09.2004 ustna Filipecki Artur Prevalence of very short QT intervals in patients with idiopathic ventricular fibrillation and implanted ICD

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Fiutowski Marcin

Wpływ cukrzycy na rokowanie krótkoterminowe i długoterminowe u pacjentów z kardiogennym obrzękiem płuc

Relationship of diabetes mellitus and short-term and long-term prognosis in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema

18.09.2004 ustna Foik Joanna Wczesna rehabilitacja u chorych po transplantacji płuca, serca i płuc – nowe wyzwania, nowe doświadczenia

Early rehabilitation of the lung and heart-lung transplant patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Foik Joanna

Wczesna rehabilitacja u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych z grupy większego ryzyka ze współistniejącą cukrzycą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – nowy program, nowe możliwości

Early rehabilitation of the high risk Patients with COPD and DM after cardiac surgery

18.09.2004 ustna Folga Andrzej Ciężka niewydolność serca świeżo rozpoznana: rola czynnika natriuretycznego typu B oraz markera nowotworowego CA125 w prognozowaniu ryzyka zgonu

Severe newly diagnosed heart failure – the role of serum BNP and CA125 levels in death risk prognosis

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Folga Andrzej

Stężenia czynnika natriuretycznego typu B wśród chorych z niewydolnością serca nie leczonych inhibitorami ACE i beta-adrenolitykami – doniesienie wstępne

Serum BNP concentration in patients with severe heart failure not treated with ACE inhibitors and beta-adrenolytics – preliminary report

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Fryze Iwona

Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych u noworodków i niemowląt

Total anomalous pulmonary venous connection in newborns and infants

 do góry strony

                                G

17.09.2004 ustna Gabrylewicz Bogna Aktywacja układu kinin i pobudzenie proliferacji komórek śródbłonka naczyniowego u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą poddanych operacyjnemu leczeniu tętniaka aorty brzusznej

Activity of kinin complex and increased proliferation of arterial intima in patients with generalized atherosclerosis

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Gabrylewicz Bogna

Ekspresja genów histonu H3 w komórkach krwi obwodowej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i zawałem mięśnia sercowego

The increased expression of H3 histone in peripheral blood cells in stable coronary disease and acute myocardial infarction

16.09.2004 ustna Gackowski Andrzej BNP decrease during the treatment of acutely decompensated heart failure predicts outcome and is not significantly influenced by confounding factors

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Gackowski Andrzej Prevalence and factors predisposing to left ventricular systolic and diastolic dysfunction in ST-elevation myocardial infarction treated with primary PTCA
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Gackowski Andrzej

Plasma BNP level changes in acutely decompensated heart failure are associated with outcome in patients with both reduced and preserved left ventricle systolic function

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Gackowski Andrzej

NT-proBNP levels are influenced by age, gender and renal function and poorly correlate with peak levels of myocardial necrosis markers in STEMI treated with primary PTCA

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Gałąska Rafał

Analiza widma multifraktalnego fraktalnego zmienności rytmu zatokowego u pacjentów z upośledzoną funkcją lewej komory serca

Multifractal spectrum analysis of heart rate variability in patients with depressed left ventricular function

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Gawałkiewicz Tomasz Czy można uniknąć wysokiego ryzyka powtórnych operacji aorty piersiowej? Analiza 42 chorych

Is it possible to avoid high risk of reoperation of thoracic aorta? Analysis of 42 cases
16.09.2004 ustna Gąsior Mariusz Czynniki związane z wystąpieniem no-reflow i dysfunkcją mikrokrążenia podczas stentowania w świeżym zawale mięśnia sercowego

Predictors of no-reflow and impared microvascular function after primary stenting for acute myocardial infarction
17.09.2004 ustna Gąsior Mariusz Czy chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi rokują gorzej, jeżeli przyjmowani są do szpitali bez możliwości leczenia inwazyjnego? Wnioski z rejestru PL-ACS

Do patients with acute coronary syndromes admitted to non-PCI centres have worse outcome? Results from the PL-ACS Registry
16.09.2004 ustna Gąsior Mariusz Wpływ czasu od początku bólu do PCI na śmiertelność dwuletnią chorych z zawałem serca transportowanych do pierwotnej angioplastyki i angioplastyki po leczeniu trombolitycznym

Symptom-onset-to-PCI time negatively affects two-year mortality in patients with AMI transferred to primary PCI but not in patients transferred to PCI facilitated with thrombolysis
17.09.2004 ustna Gąsior Mariusz Randomizowane badanie porównujące bezpośrednie stentowanie i stentowanie po predylatacji balonowej w świeżym zawale serca (DIRAMI). Wyniki obserwacji dwuletniej

Two-year results from the DIRAMI Study (randomized comparison of direct stenting and stenting after balloon predilatation in acute myocardial infarction)
16.09.2004 ustna Gierlotka Marek Czynniki wpływające na restenozę w stencie 12 miesięcy po angioplastyce w świeżym zawale serca

Predictors of in-stent restenosis 12 month after primary stenting in acute myocardial infarction
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Gierlotka Marek

Dysfunkcja mikrokrążenia w trakcie lub po implantacji stentu w świeżym zawale mięśnia sercowego istotnie zwiększa ryzyko zgonu w obserwacji 2-letniej

Persistent or transient microvascular dysfunction after primary stenting in acute myocardial infarction adversely influence 2-year mortality

16.09.2004 ustna Gil Robert The plaque volume index – PVI; a new parameter for atherosclerosis progression/regression assessment in coronary arteries
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Gil Robert Atherosclerotic plaque distribution in: left main stem and proximal left anterior descending and left circumflex segments – are they correlated?
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Gil Robert

Intracoronary ultrasound allows determing borderline parameters of left main stem stenosis

16.09.2004 ustna Główczyńska Renata Kliniczne i biochemiczne parametry a rozpoznanie choroby wielonaczyniowej w badaniu koronarograficznym u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST

Angiographically proven multivessel disease and its clinical and biochemical presentation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Godlewski Jacek

Związek pomiędzy polimorfizmem genów kodujących białka paraoksonaz, a klinicznym i angiograficznym stopniem nasilenia choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej

Correlation between the angiographic and clinical severity of coronary artery disease, plasma cholesterol levels and paraoxonase gene polymorphisms

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Gołąbek Małgorzata Anna

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej: obserwacje kliniczne i wyniki leczenia

Atrioventricular septal defect: clinical follow-up and results of treatment

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Goryszewski Grzegorz

Dobre wyniki operacyjnego leczenia tętniaka aorty wstępującej pozwalają rozszerzyć wskazania do resekcji aorty

Good results of ascending aortic aneurysm operations allow to widen surgical indications for aortic resection

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Górecki Aleksander

Skuteczność i bezpieczeństwo kardiowersji elektrycznej niskoenergetycznym impulsem dwufazowym przetrwałego migotania przedsionków u chorych w wieku podeszłym

Prospective assessment of the minimum energy needed for rectilinear biphasic cardioversion of persistent atrial fibrillation in the elderly

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Górski Jacek

ANP level influence prothrombotic reactions in patients with atrial fibrillation

17.09.2004 ustna Grabowski Maciej Izolacja żył płucnych prądem RF metodą przywracania rytmu zatokowego u chorych z wadą mitralną i utrwalonym migotaniem przedsionków

RF pulmonary vein isolation as a method of sinus rhythm restoration in patients with mitral valve disease and atrial fibrillation
17.09.2004 ustna Grabowski Maciej Kryteria rozpoznawania,objawy i etiologia infekcyjnego zapalenia wsierdzia na naturalnych zastawkach w oparciu o ogólnopolską bazę danych

Diagnostic criteria, manifestation and etiology of native valve infective endocarditis in "IE Polish Database"

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Grabowski Maciej

Ryzyko operacyjne leczenia zwężenia zastawki aortalnej u pacjentów po 75 roku życia

Operative risk of aortic valve replacement in the erderly patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Grabowski Maciej

Remodeling lewej komory serca u pacjentów operowanych z powodu zwężenia zastawki aortalnej po 75 r.ż.

Left ventricle remodeling after AVR in patients older than 75 years

16.09.2004 ustna Grabowski Marcin Combination of admission troponin I and B-type natriuretic peptide levels in prediction of mortality and angiographic success of procedure in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty
18.09.2004 ustna Grabowski Marcin Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict not only short-term mortality but also angiographic success of procedure in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Grabowski Marcin

Survey on the coronary risk among polish web users

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Grabowski Marcin

Cardio.net-system for telecardiology

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Grabowski Marcin

Additional prognostic information of B-type natriuretic peptide protein to TIMI Risk Score in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Grabowski Marcin

Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict short-term mortality in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Graczak Izabella

Ocena wartości rokowniczej parametrów dopplerowskich dP/dt i - dP/dt u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym w obserwacji trzymiesięcznej

16.09.2004 ustna Grajek Stefan Echocardiographical assessment of left ventricular function in patients with acute myocardial infarction treated with autologous bone marrow stem cells transplantation
16.09.2004 ustna Grajek Stefan Perfusion of left ventricle in patients with acute myocardial infarction treated with bone marrow stem cells autotransplantation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Grove Rainer

Clinical Course after Implantation of Cardioverter/Defibrillators (ICD): Analysis of 100 consecutive patients with a follow up of more than 5 years

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Grygier Marek

Quality of life after percutaneous transluminal coronary angioplasty of single vessel coronary artery disease – the influence of restenosis

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Grygier Marek

Limited value of exercise treadmill testing in detection of restenosis after elective PTCA

16.09.2004 ustna Grzybowski Jacek Prevalence and clinical characteristics of patients with low BNP plasma levels despite significant systolic dysfunction

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Grzybowski Jacek

The value of BNP in assessment of prognosis and severity of LV dysfunction in advanced heart failure

18.09.2004 ustna Guzik Tomasz Mechanizmy stresu oksydacyjnego w tętnicach wieńcowych u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Mechanisms of oxidative stress in coronary arteries in patients with coronary artery disease
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Guzik Tomasz

Correlation between the extent of coronary atherosclerosis and baroreflex sensitivity in patients with elective PTCA

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Guzik Tomasz

Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego oraz stres oksydacyjny w miażdżycy podlegają regulacji przez czynniki ogólnoustrojowe. Znaczenie cukrzycy i hipercholesterolemii

Systemic regulation of endothelial dysfunction and vascular oxidative stress in patients with atherosclerosis. Relationships to diabetes and hypercholesterolaemia

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Gwóźdź Witold

Występowanie psychozy egzogennej u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych – Ocena materiału własnego

The occurrence of the exogenous psychosis in patients after cardiosurgical operations – evaluation of the individual material

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Gwóźdź Witold

Wczesne wyniki endarterectomii u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową, ocena materiału własnego

The early results of the coronary endarterectomy in patients with the diagnosed coronary arterial disease; evaluation of the individual material

 do góry strony

                               H

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Hering Dagmara

Wzrost aktywności układu współczulnego u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Honisz Grzegorz

Odległe wyniki leczenia chorych ze świeżym zawałem serca i współistniejącą cukrzycą typu 2 za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej

Long-term outcome in diabetic patients and acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary angioplasty

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Horszczaruk Grzegorz Jan

Porównanie wyników analizy morfometrycznej, dokonywanej za pomocą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej, ilościowej angiografii cyfrowej oraz wielorzędowej tomografii komputerowej w zmianach angiograficznie granicznych u chorych ze stabilną chorobą wieńcową

Copmaprison between morphometric analysis of borderline lesions by QCA, ICUS and MSCT in patients with stable coronary artery disease

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Horszczaruk Grzegorz Jan Is BNP level a predictor of myocardial reperfusion assessed with CTFC and TMPG in patients with acute myocardial infarction undergoing primary angioplasty

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Hryniewiecki Tomasz

Niema klinicznie zatorowość OUN niedoceniane powikłanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Doniesienie wstępne

Silent cerebral embolism due to infective endocarditis. Preliminary study

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Huczek Zenon

The influence of platelet aggregability on ST-segment recovery in myocardial infarction treated with primary angioplasty. The PAGAMI study

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Huczek Zenon

Troponin I and myoglobin but not CK-MB are associated with impaired microvascular reperfusion in myocardial infarction treated with primary angioplasty. The PAGAMI study

 do góry strony

                                I

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Ignacy Witold

Czy istnieje zależność pomiędzy stężeniem adiponektyny w osoczu a zachowaniem się czynników ryzyka miażdżycy u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność nerek?

Does relationship exist between plasma adiponectin concentration and atherosclerosis risk factors in hemodialysis patients with chronic renal failure?

16.09.2004 ustna Ignaszewska Agata Czy badania przesiewowe w populacji dorosłych Polaków są efektywne w wykrywaniu czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego?

Is screening of general population effective in detection of cardio-vascular risk factors in adults?
17.09.2004 ustna Isaaz Karl Fundamental Errors in Current Applications of Gorlin Formula and Continuity Equation for Aortic Valve Orifice Area Estimate

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Isaaz Karl

Valve orifice variability during ejection : an important factor of total load on the myocardium in aortic stenosis. A computer numerical simulation study

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Isaaz Karl

Minimized immediate mechanical intervention combined with maximized antithrombotic regimen and differed stenting : a new approach for primary angioplasty. A pilot prospective trial in 93 patients with initial TIMI 0 grade flow

 do góry strony

                                J

16.09.2004 ustna Jabłoński Mirosław Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu

Inner structure and location of atherosclerosis plaque in coronary artery and type of remodeling
16.09.2004 ustna Janiszewski Maciej Czy zaburzenia funkcji nerek u chorych z cukrzycą typu 2 mogą wyodrębnić grupę szczególnie zagrożoną wystąpieniem powikłań sercowo-naczyniowych - 5 letnia obserwacja 67 pacjentów
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Janiszewski Maciej

Ocena skuteczności hipotensyjnej i bezpieczeństwa stosowania eprosartanu u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym - otwarta, wieloośrodkowa próba kliniczna

The evaluation of anti-hypertensive efficacy and safety of eprosartan therapy in patient with idiopathic hypertension - open label, multicenter clinical trial

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Janiszewski Maciej

Wysoka skuteczność hipotensyjna i dobra tolerancja terapii – 3 miesięczna, wieloośrodkowa obserwacja 563 chorych leczonych eprosartanem

High ani-hypertensive efficacy and satisfactory tolerance of the therapy – 3 month follow-up of 563 patients treated with eprosartan

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Janiszewski Maciej

Czy stan kliniczny w skojarzeniu z oceną frakcji wyrzutowej lewej komory jest dobrym wskaźnikiem prognostycznym niekorzystnego rokowania u pacjentów po zawale serca?

Can clinical condition of the patients combined with evaluation of left ventricle ejection fraction identify the patients of unfavourable prognosis?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Jankowska Ewa Anita

Endotoxin in vitro stimulates proliferation of peripheral blood mononuclear cells in patients with mild stable chronic heart failure, whereas in oedematous patients promotes apoptosis

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Jankowska Ewa Anita

Deficiency in anabolic hormones is related to clinical severity and increased mortality in men with chronic heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Jankowska Ewa Anita

Reduced bone mineral density in men with severe chronic heart failure and its pathophysiological mechanisms

17.09.2004 ustna Jankowski Miłosz Przeciwciała przeciwko homocysteinylowanej albuminie jako marker przedwczesnej miażdżycy tętnic wieńcowych

Antibodies to homocysteinylated albumin as a marker of premature coronary atherosclerosis
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Jankowski Piotr

Kształt fali tętna w aorcie wstępującej, a nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

The relation between ascending aortic blood pressure waveform and coronary atherosclerosis

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Jaxa-Chamiec Tomasz

Wpływ witamin C+E na przebieg ostrego zawału serca u chorych z cukrzycą. Analiza podgrupy randomizowanego, podwójnie ślepego, wieloośrodkowego, pilotowego badania MIVIT

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Jedliński Ireneusz

Ocena funkcji lewej komory przy zastosowaniu wskaźnika Tei u chorych z różnym stopniem zaawansowania klinicznego pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej podczas leczenia bisoprololem

Assessement of left ventricular function using Tei-index in patients with different stages of dilated cardiomyopathy during bisoprolol therapy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Jedliński Ireneusz

Changes of left ventricular filling pattern in patients with different stages of dilated cardiomyopathy during bisoprolol therapy

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Jopek Andrzej

Znaczenie oksydazy NAD(P)H w regulacji napięcia ściany naczyń krwionośnych człowieka zależy od funkcji śródbłonka naczyniowego

Role of vascular NAD(P)H oxidase in the regulation of vascular tone in humans. Relationship to endothelial dysfunction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Jurko Cezary

Wielorzędowa tomografia komputerowa z bramkowaniem EKG u chorych z cechami niedokrwienia mięśnia serca we wczesnym okresie po pomostowaniu tętnic wieńcowych

ECG-gated multi-slice computed tomography in patients with ischaemics symptoms in early period after by-pass surgery

 do góry strony

                K

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kabłak-Ziembicka Anna

Wpływ stentowania tętnic szyjnych na krążenie mózgowe u chorych z jedno i obustronnym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej

The impact of the internal carotid artery stenting on cerebral circulation

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kabłak-Ziembicka Anna

Ocena krążenia mózgowego u chorych z istotnym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej

Cerebral autoregulation in patients with severe internal carotid artery stenosis

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kaczyńska Anna

Electrocardiography for the prediction of myocardial damage and short term prognosis in acute pulmonary embolism

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kalarus Zbigniew

Ablacja prądem RF z użyciem systemu CARTO w leczeniu pozawałowego częstoskurczu komorowego

Radiofrequency ablation using CARTO-system for the treatmet of postinfarctional ventricular tachykardia

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kalas-Nalewajk Mariola

Patologia układu krążenia u nastolatków uprawiających sport wyczynowy

Cardiovascular findings in young athletes

16.09.2004 ustna Kaleta Dorota Rekreacyjna i komunikacyjna aktywność ruchowa dorosłej populacji wielkomiejskiej w Polsce na przykładzie Łodzi

Leisure and transportation physical activity in adults in Lodz
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kaleta Dorota

Subiektywna ocena stanu zdrowia a poziom rekreacyjnej aktywności ruchowej wśród osób dorosłych

Subjective health state and leisure time physical activity among adults

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kalińczuk Łukasz Association between erythrocyte mean corpuscular volume and extent of coronary atherosclerosis. A Volumetric Intravascular Ultrasound Study
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kamiński Karol

Can pre-treatment with tirofiban reduce no-reflow after acute myocardial infarction?

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Karcz Maciej

System organizacji 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych w Polsce umożliwiający leczenie każdego chorego z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST pierwotną angioplastyką wieńcową (POLKARD – DYŻURY)

System of organization of 24 hour cathlab services in Poland enabling treatment of every patient with ST-elevation myocardial infarction with primary percutaneous intervention (POLKARD – DYZURY)

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Karcz Maciej

Niezależna wartość rokownicza stężenia kreatyniny w surowicy chorych leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Independent prognostic value of serum creatinine in patients treated with primary percutaneous intervention

18.09.2004 ustna Kasprzak Jarosław Contrast perfusion assessment improves the diagnostic value of dipyridamole/atropine stress echocardiography

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kaźmierczak Piotr

Wpływ indukowanej hipotyreozy na okres wczesnej reperfuzji izolowanego serca szczura po uprzednim zamknięciu gałęzi międzykomorowej przedniej tętnicy wieńcowej lewej

Hypothyroidism does not impair cardiac function during early reperfusion following LAD occlusion

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kądziela Jacek

Korelacja pomiędzy miażdżycą tętnic szyjnych a nerkowych – średnia grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych jako wykładnik zwężenia tętnicy nerkowej u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym

Carotid and renal atherosclerosis correlation – carotid intima-media thickness as a predictor of renal artery stenosis in hypertensive patients with coronary artery disease

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kępka Cezary

Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dorosłych – dziesięć lat doświadczeń

Transcatheter closure of patent uctus arteriosus in adults – single center experience

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kępka Cezary

Does the transcatheter closure of patent ductus arteriosus in adults influence the left ventricle diameter? Long term observations

17.09.2004 ustna Kidawa Michał Right ventricular systolic function assessment in patients with dilated cardiomyopathy – doppler tissue imaging or M-mode measurements?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kidawa Michał

Evaluation of left ventricular filling pressure – comparison of mitral flow propagation velocity and Tissue Doppler Imaging

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kiliszek Marek

Polimorfizm C242T genu CYBA ma związek z redukcją stresu oksydacyjnego po zastosowaniu statyn

C242T polymorphism of the CYBA gene influence statin-induced change in oxidative stress in patients with coronary disease or hypercholesterolemia

18.09.2004 ustna Klecha Artur Wydolność wysiłkowa u chorych z przewlekłą niewydolnością serca po zakończeniu 6-miesięcznego programu treningu fizycznego

Maintenance of physical capacity in patients with congestive heart failure after 6-month ambulatory training programme
17.09.2004 ustna Klisiewicz Anna Przewidywanie poprawy funkcji lewej komory po pierwotnej angioplastyce w przebiegu zawału ściany przedniej z zastosowaniem perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej

Prediction of functional improvement of left ventricle after anterior myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty: myocardial contrast echocardiography study
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata

Serum level of beta-chemokine RANTES in patients with coronary artery disease

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kocić Ivan

Rola prądów jonowych I(k1) i I (KATP) w zmianach potencjału błonowego miocytów komór serca spowodowanych stresem hipotonicznym

Role of I(K1) and I (KATP) in membrane potential changes ventricular myocytes induced by hypotonic stress

18.09.2004 ustna Kołodziej Katarzyna NT-proBNP levels are prognostic factors of short-term outcome in patients with first acute myocardial infarction (MI) treated with primary PTCA
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kołodziej Katarzyna

Association between pre-procedural CRP and NT-proBNP levels in short-term outcome in patients with first acute myocardial infarction treated with primary PTCA

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kołodziejczyk-Feliksik Marianna

Nowe narzędzie matematycznej interpretacji zmienności rytmu zatokowego u chorych z cukrzycą typu 2

The novel tool of mathematical description of the Heart Rate Variability in the patients with diabetes t. 2

18.09.2004 ustna Konopka Anna Ekspresja antygenów GP IIb/IIIa i funkcja płytek u chorych z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem ST (OZW-ST) leczonych klopidogrelem i abciximabem w porównaniu do leczenia samym klopidogrelem

Expression of GP IIb/IIIa antigens and platelet function in patients with STEMI treated with clopidogrel and abciximab vs clopidogrel alone

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kopff Anna

Adenosine deaminase activity after selected cardiovascular drugs administration

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kopff Anna

The influence of selected cardiological drugs on the oxidative/antioxidative balance

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Korewicki Jerzy

Standardy terapii niewydolności serca a praktyka szpitalna w Polsce

Standards of therapy of heart failure and everyday practice in Polish hospitals

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Korzeniowska-Kubacka Iwona

Ocena efektów treningu interwałowego u pacjentów z prawidłową i upośledzoną funkcją mieśnia serca

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kosmala Wojciech

Right ventricular function is impaired in diabetic patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kosmala Wojciech

Right ventricular function in hypertensive patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kosmala Wojciech

Diabetes mellitus potentiates left ventricular dysfunction in hypertensive patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kosmala Wojciech

Relation of left ventricular systolic and diastolic function to left ventricular geometry in hypertensive patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kosmala Wojciech

The effect of the dialysis modality on cardiac morphology and function in patients with chronic renal failure

18.09.2004 ustna Kosmider Anna Śródoperacyjne echokardiograficzne badanie przezprzełykowe u pacjentów z plastyką zastawki mitralnej. Wyniki wczesne i odległe (1998-2003)

Intraoperative transoesophaageal echocardiography in patients undergoing mitral valve repair. Early and long-term results (1998-2003)
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kostkiewicz Magdalena

Percutaneous myocardial laser revascularisation – scintigraphic and echocardiographic assessment of the results

17.09.2004 ustna Kostrubiec Maciej Biomarkery w strategii oceny ryzyka u pacjentów z ostrą zatorowością płucną

Biomarkers strategy of risk stratification in patients with acute pulmonary embolism
18.09.2004 ustna Kostrubiec Maciej Ocena ryzyka oparta na NT-proBNP w surowicy i echokardiografii u pacjentów z ostrą zatorowością płucną

Serum NT-proBNP and echocardiography based risk stratification of patients with acute pulmonary embolism
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kostrubiec Maciej

NT-proBNP w ocenie ryzyka chorych z ostrą zatorowością płucną

NT-proBNP in risk stratification of patients with acute pulmonary embolism

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kotowska Aneta

Zespół wazowagalny czy padaczka – trudności diagnostyczne u dzieci z nawracającymi utratami przytomności

Vasovagal Syndrome or epilepsy – diagnostic problem in children with recurrent syncope

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kowalczyk Jacek

Modyfikacje potranskrypcyjne mRNA VEGF-A w kardiomiopatii rozstrzeniowej

Posttranscriptional modifications of VEGF-A mRNA in dilated cardiomyopathy

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kowalczyk Jacek

Rokowanie chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonym angioplastyką wieńcową oraz współistniejącą cukrzycą bądź nieprawidłową funkcją nerek

Prognosis of patients after acute myocardial infarction treated with coronary angioplasty with coexistent diabetes mellitus or impaired renal function

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kowalczyk Monika

Leczenie skrzeplin w tętniakach olbrzymich tętnic wieńcowych w chorobie Kawasaki – opis przypadku

Treatment of thrombi in giant coronary artery aneurysms in Kawasaki disease – case report

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kowalski Jan

Carvedilol decreases neutrophils superoxide anion generation in patients with stable angina

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kowalski Jan

Effect of carvedilol on antioxidative enzymatic defence in patients with stable angina

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kowalski Marek

Helicobacter pylori infection with vacuolizing cytotoxine assotiated protein G (CAG A) and CRP-level in patients with coronary artery disease

17.09.2004 ustna Kowalski Oskar Stymulacja resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca – znaczenie miejsca stymulacji lewej komory

Resynchronization therapy for heart failure – impact of the position of left ventricular lead

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kowalski Oskar

Typowe trzepotanie przedsionków – leczenie z użyciem systemu mapowania elektro-anatomicznego i różnych typów elektrod ablacyjnych

Typical atrial flutter; treatment using electro-anatomical mapping with various types of the ablation catheters

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kownacki Łukasz

Porównanie 16-rzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT) i koronarografii w ocenie naczyń wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

16-slice spiral computed tomography (MSCT) vs coronarography in coronary artery assessment in patients with stable angina pectoris

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kownacki Łukasz

Quantitative assessment of left ventricular function with magnetic resonance (MR). Preliminary report

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kozakiewicz Krystyna

Ewolucja wybranych czynników ryzyka miażdżycy w trzech kolejnych badaniach profilaktyki pierwotnej SPES w zależności od wyjściowego zagrożenia

Dependence of changes of risk factors for atherosclerosis on the initial global risk - obesrvations from three consecutive editions of the Southern Poland Epidemiological Survey

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kozicka-Kąkol Kinga

Obwód ramienia jako istotny czynnik wpływający na wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego w reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Wyniki badania NATPOL PLUS

Distribution of arm circumference in adults in Poland as an important factor influencing accuracy of blood pressure measurements.
Results of NATPOL PLUS study

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kozieradzka Anna

The influence of the A1/A2 polymorphism of glycoprotein IIIa gene on the prognosis of patients with myocardial infarction

17.09.2004 ustna Koźluk Edward Ablacja podłoża ogniskowego migotania przedsionków

RF ablation of focal atrial fibrillation
17.09.2004 ustna Koźluk Edward Pomiary żył płucnych elektrodą Lasso o zmiennej średnicy w odniesieniu do echa przezprzełykowego i spiralnej tomografii komputerowej

Comparison of pulmonary vein diameters from Lasso 2515 catheter and from transesophageal echocardiography or spiral computer tomography
17.09.2004 ustna Koźluk Edward Ablacja szlaków przegrodowych – doświadczenia własne

RF ablation of septal accessory pathways – personal experience

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Koźluk Edward

Ablacja podłoża częstoskurczu komorowego przy użyciu systemu CARTO

RF ablation of ventricular tachycardia substrate with CARTO system

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Koźluk Edward

Anatomiczna ablacja nawrotnego częstoskurczu węzłowego z dostępu przez prawą żyłę udową

Anatomical approach for ablation of atrioventricular nodal reentrant tachycardia via right femoral vein

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Krasoń Marcin

Stentgraft implantation in thoracic aorta – actual results and EUROSCORE risk stratification scale

18.09.2004 ustna Kraszewski Krzysztof Przydatność Dopplera tkankowego w rozpoznawaniu reakcji odrzucania po przeszczepie serca

Usefulness of Doppler Tissue Imaging for detection of cardiac rejection

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kreis Wojciech

Wartość echokardiografii przezklatkowej w ocenie rezerwy wieńcowej u chorych po przeszczepie serca

The value of transthoracic doppler echocardiography for the estimation of coronary flow reserve in patients after heart transplantation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Król Jarosław

Skuteczność domowego leczenia napadu migotania przedsionków pod kontrolą EKG przez telefon

The efficacy of the treatment of PAF with transtelephonic ECG monitoring

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Król Jarosław

Napadowe migotanie przedsionków – czy zawsze konieczna hospitalizacja?

Paroxysmal atrial fibrillation – is the hospitalization necessary?

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kruk Mariusz

White blood cell count predicts short- and mid- but not long term outcome following primary angioplasty in STEMI patients

17.09.2004 ustna Krupa Hubert Endovascular treatment of type b aortic dissection - is coverage of primary entry equal to ultimate success?
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Krzewina-Kowalska Anna

Selected acute phase proteins in patients treated with coronary stenting

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Krzyżak Patryk

4-letnia obserwacja niedomykalności mitralnej u pacjentów z wypadaniem płatka zastawki mitralnej (MVP)

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Krzyżak Patryk

Obraz kliniczny oraz zaburzenia biochemiczno-humoralne u pacjentów z wypadaniem płatka zastawki mitralnej (MVP)

16.09.2004 ustna Kubica Jacek Prognostic value of combined periprocedural CRP, IL-10, SAA and TNF-alfa evaluation in patients undergoing coronary stenting
18.09.2004 ustna Kuch Marek Cukrzyca typu 2 czy objawy niewydolności serca są silniejszym czynnikiem rokowniczym w przewidywaniu powikłań u chorych po zawale serca? 30-miesięczna obserwacja 112 chorych

Diabetes mellitus or congestive heart failure – which is a stronger predictor of adverse outcome in patients after myocardial infarction? 30-months of follow-up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kuch Marek

Czy nowy podział niewydolności serca według ACC/AHA ma implikacje kliniczne chorych ocenie nagłego zgonu sercowego?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kuch Marek

Czy jesteśmy w stanie wyselekcjonować grupę wysokiego ryzyka nagłego zgonu i ostrych zespołów wieńcowych wśród chorych z pozawałową niewydolnością serca? 2,5-letnia obserwacja 108 pacjentów z pozawałową niewydolnością serca

Can we identify the high risk group of sudden cardiac death and acute coronary syndromes in patients with post infarction heart failure? 2,5 years follow-up of 108 patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kuch Marek

Jak zidentyfikować chorych szczególnie wysokiego ryzyka wśród pacjentów z pozawałową niewydolnością serca?

How to assess the risk of sudden cardiac death in patients with postinfarction heart failure?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kucińska Beata Maria

Ocena zaburzeń rymu serca u dzieci po przezskórnym zamknięciu ASD II zestawem Amplatz'a

Assessment of cardiac arrhythmia in children after percutanous closure of ASD II with Amplatzer septal occluder

17.09.2004 ustna Kukla Piotr Dynamic of cycle lengths during torsade de pointes in acquired model LQTS

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kukla Piotr

Cycle length variability at the breakthrough point during torsade de pointes; a helpful marker in predicting ventricular fibrillation?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kukla Piotr

Two different modes of cycle lengths variability at maximal heart rate during torsade de pointes; is both at risk for ventricular fibrillation?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kukulski Tomasz

Wartość pomiaru regionalnego odkształcenia (Strain Rate Imaging) w ocenie wczesnych efektów leczenia za pomocą chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory u chorych z pozawałową niewydolnością krążenia

Strain rate imaging for the assessment of early myocardial improvement post surgical ventricular restoration in postinfarcted patients

18.09.2004 ustna Kuliczkowski Wiktor Zjawisko oporności na aspirynę jest częstsze u pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego

Aspirin resistance phenomenon is more frequent in patients with the history of CABG procedure
16.09.2004 ustna Kułakowski Piotr Dane z wywiadu lepiej przewidują nawroty omdleń niż wynik testu pochyleniowego

Syncope recurrences can be better predicted by history than tilt testing
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kułakowski Piotr

Czy test pochyleniowy jest konieczny w diagnostyce omdleń odruchowych u wszystkich chorych?

Titl testing – is it necessary in all patients with neurally mediated syncope?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kumor Magdalena

Wiarygodność oceny częstości rytmu i odsetka pobudzeń wystymulowanych za pomocą funkcji diagnostycznych rozruszników firmy Biotronik.

The reliability of Biotronik pacemaker diagnostic function in evaluation of heart rate and percentage of paced beats

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kumor Magdalena

Przewidywanie wyniku testu pionizacji na podstawie parametrów częstotliwościowych HRV

The prognosis of Tilt test result with HRV parameters

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kurpesa Małgorzata

Porównanie wpływu na podatność tętnic stymulacji dwujamowej DDD i stymulacji jednojamowej VVI

Influence of dual-chamber DDD stimulation versus single-chamber VVI stimulation on arterial distensibility

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kusa Jacek

Balloon aortic valvuloplasty in older children with congenital stenosis

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kuśmierczyk Mariusz

Homograft aortalny (HA) – Gdzie?; Jak? I dlaczego? – Doświadczenia I Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie

Aortic homograft (AH) – Where?
How? And Why? – Experience of the 1st Cardiac Surgery Department, Institute Cardiology in Warsaw

17.09.2004 ustna Kutarski Andrzej Right ventricle apex, outflow tract and dual site right ventricular pacing in CHF patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kutarski Andrzej

Predictors of hemodynamic improvement after right ventricular to biventricular pacing system upgrade

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Kutarski Andrzej

Right ventricular outflow tract pacing and biventricular pacing in congestive heart failure patients

16.09.2004 ustna Kwiatkowski Piotr Does new BLUSH INDEX give us new informations about coronary microcirculation function after angioplasty in patients with Acute Coronary Syndrome?
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Kwiatkowski Piotr

Does Abciximab improve the microcirculatory function after Percutaneus Coronary Intervention in patients with Acute Coronary Syndrome? Results of a prospective randomized study

 do góry strony

                                L

16.09.2004 ustna Legutko Jacek Zastosowanie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej dla oceny istotności klinicznej granicznych zwężeń pnia lewej tętnicy wieńcowej – porównanie z 99Tc-MIBI SPET

Application of intracoronary ultrasound and fractional flow reserve for the detection of significant left main coronary artery stenosis – comparison with 99Tc-MIBI SPET
16.09.2004 ustna Legutko Jacek Zależność pomiędzy temperaturą ściany naczynia a poziomem białka C-reaktywnego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi wysokiego ryzyka

Relationship between vessel wall temperature and C-reactive protein in patients high risk with acute coronary syndrome
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Lekston Andrzej

The effect of intravascular brachytherapy of renal arteries after percutaneous transluminal renal angioplasty on left ventricular remodeling and mass reduction assessed by echocardiography

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Lenarczyk Radosław

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu dzieci z zespołem preekscytacji

Radiofrequency catheter ablation in the treatment of children with preexcitation syndrome

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Lesiak Maciej

Wyniki odległe implantacji stentów wydzielających rapamycynę (Sirolimus) u chorych z wysokim ryzykiem restenozy. Roczna obserwacja 100 pacjentów

Long-term results of Sirolimus-eluting stents implantation in a subset of patients with high risk of restenosis. One year follow-up of one hundred patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Lesiak Maciej

Wpływ opóźnienia angioplastyki pierwotnej (PCI) na rokowanie bezpośrednie i odległe pacjentów ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)

The influence of the delay of primary angioplasty on acute and long-term results in patients with acute myocardial infarction

18.09.2004 ustna Leszek Przemysław Naturalny przebieg niewydolności serca – czy może ulegać modyfikacji zależnie od zamian w ekspresji genów?

Natural course of heart failure and the changes in genes expression

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Leszek Przemysław

Czy zawsze zmiana w ekspresji genów wiąże się z modyfikacją funkcji lewej komory serca?


Do always changes in genes expression modify the left ventricle function?

17.09.2004 ustna Leśniak-Sobelga Agata The prevalence of left ventricular systolic dysfunction in patients with chronic non-ischemic mitral regurgitation
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Lewandowski Adrian

Czy przedwczesna miażdżyca grozi studentom Akademii Medycznej – badanie profilu zagrożenia

Will medical students have premature atherosclerosis – risk profile research

18.09.2004 ustna Lewicka-Nowak Ewa Korzyści kliniczne zastosowania stymulacji dwukomorowej u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca – doświadczenia własne

Biventricular pacing in patients with advanced heart failure: single center experience

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Lewicka-Nowak Ewa

Niepowodzenia leczenia stymulacją dwukomorową pacjentów z niewydolnością serca; doświadczenia własne

Complications related to biventricular pacing: single center experience

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Lipczyńska Magdalena

Screening for left ventricular dysfunction with ultrasound stethoscope in primary practice. Iłża Heart Study

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Lipiec Piotr Feasiblity and usefulness of real-time three-dimensional echocardiography in daily routine practice

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Lodziński Piotr

Skuteczność krótkotrwałej farmakoterapii antyarytmicznej u pacjentów poddanych ablacji prądem o częstotliwości radiowej z powodu napadowego ogniskowego migotania przedsionków – doniesienie wstępne

Efficacy of short term pharmacological treatment in patients after radiofrequency ablation due to focal atrial fibrillation – preliminary results

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Lubaszewski Wojciech

Polimorfizm HindIII lipazy lipoproteinowej A składowe zepołu polimetabolicznego i struktura tętnic szyjnych – badanie rodzin

Lipoprotein lipase HindIII polymorphism in relation to metabolic syndrome and structure of carotid arteries – family study

17.09.2004 ustna Lusawa Tomasz Zależności pomiędzy parametrami echokardiograficznymi a wartościami czynników natriuretycznych przed i po zabiegu zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego u dorosłych chorych

Correlations between echocardiographic parameters and concentrations of the natriuretic peptides in adults with ostium secundum atrial septal defect prior and after percutaneous closure

 do góry strony

                                Ł

16.09.2004 ustna Łazorczyk Małgorzata

Clinical value of haemodynamic response during the 6-minute walking corridor test in patients with chronic heart failure

 do góry strony

                                M

16.09.2004 ustna Madejczyk Andrzej Ocena ryzyka wystąpienia groźnych epizodów sercowych a poziom białka C-reaktywnego i fibrynogenu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

Plasma level of C-reactive protein and fibirnogen and occurance of major adverse cardiac events in patients with acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Majewski Jacek

Wpływ przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) na aktywność układu krzepnięcia

The influence of radiofrequency (RF) catheter ablation on thrombogenesis

17.09.2004 ustna Malczewska Beata Myocardial dysfunction in female patients with syndrome X results in increase of Tei index and impaired exercise oxygen consumption

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Małecka Longina

Automatyczny kardiowerter/defibrylator – prewencja nagłego zgonu w kardiomiopatii przerostowej

Efficacy of implantable cardioverter-defibrillators for sudden cardiac death prevention in hypertrophic cardiomyopathy

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Marcinkowski Marcin

Wskaźniki przewlekłego zapalenia po zawale serca

Markers of chronic inflammation after myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Markowicz-Pawlus Ewa

Pęknięcie wolnej ściany lewej komory u chorych ze świeżym zawałem serca

Risk estimation of cardiac rupture in acute myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Matysek Jerzy

Ocena czynnościowa chorych z objawowymi, izolowanymi mostami mięśniowymi tętnicy międzykomorowej przedniej – przydatność inwazyjnych i nieinwazyjnych metod diagnostycznych

Functional assessement in patients with isolated symptomatic myocardial bridges of the left anterior descending coronary artery – usefulness of invasive and non-invasive diagnostic methods

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Mazurek Krzysztof

Wpływ treningu interwałowego na wybrane parametry hemodynamiczne oraz rodzaj leczenia u pacjentów z objawami niewydolności serca

The influence of interval training on chosen hemodynamic parameters, kind of treatment in pts with CHF symptoms

18.09.2004 ustna Mazurek Tomasz Local epicardial adipose tissue inflammation is associated with serum insulin and insulin resistance in patients with advanced coronary artery disease
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Mazurek Tomasz

Attenuation of human atherosclerotic plaque inflammation by PPAR- g agonist, p38 MAP kinase inhibitor, and NF-a  inhibitor

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Mazurek Tomasz

T-cell retention and augmented immune response in epicardial adipose tissue in patients with coronary artery disease

16.09.2004 ustna Mazurek-Kula Anna Zastosowanie wskaźnika MPI do oceny funkcji prawej komory u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) przed i po operacji metodą Norwooda

Myocardial Performance Index (MPI) in Right Ventricular Function Assessment in Children with Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) Before and After Norwood Procedure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Michalak Ewa

Zależnośc pomiędzy funkcją lewego przedsionka i dopplerowskimi parametrami napływu mitralnego w kardiomiopatii rozstrzeniowej

Relationship between left atrial function and doppler transmitral flow parameters in dilated cardiomyopathy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Michalak Ewa

Wpływ stopnia przerostu mięśnia lewej komory na wielkość i funkcję lewego przedsionka w kardiomiopatii przerostowej

The influence of the degree of left ventricular hypertrophy on left atrial size and function

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Michalski Marek

Zastosowanie tkankowej echokardiografii dopplerowskiej dla oceny funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca

Tissue Doppler Imaging application for the determination of left ventricular systolic function in patients with congestive heart failure

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Mielecki Waldemar

Strategia leczenia ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST w szpitalach rejonowych w Małopolsce

Treatment strategy of ST-segment elevation acute coronary syndromes in community hospitals in Malopolska

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Milewski Krzysztof

Analiza czynników wpływających na uszkodzenie poreperfuzyjne obserwowane po zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonywanej u chorych ze świeżym zawałem serca

Analysis of factors influencing reperfusion injury after PCI in acute myocardial infarction

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Minczykowski Andrzej

Wpływ zmian obciążenia wstępnego (preload) na wartość echokardiograficznego wskaźnika sprawności serca (MPI)

Effect of preload reduction on myocardial performance index (MPI)

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Minczykowski Andrzej

Wpływ hormonów tarczycowych na ultrasonograficzną charakterystykę tkanki mięśnia sercowego

Effect of thyroid hormones on ultrasound myocardial tissue characterization

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Minczykowski Andrzej

Poprawa wartości echokardiograficznego wskaźnika sprawności serca (MPI) oraz funkcji skurczowej lewej komory po rocznej terapii hormonem wzrostu (GH) u chorych z niedoborem GH (GHD) ujawnionym w dzieciństwie

The improvement in myocardial performance index (MPI) and LV systolic function after one year of growth hormone (GH) therapy in patients with childhood onset GH deficiency (GHD)

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Minczykowski Andrzej

Wpływ zmian obciążenia wstępnego (preload) na wydatek energetyczny mięśnia sercowego

Effect of preload reduction on myocardial energy expenditure

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Minczykowski Andrzej

Wpływ hormonów tarczycowych na wydatek energetyczny mięśnia sercowego

Effect of thyroid hormones on myocardial energy expenditure

18.09.2004 ustna Miszalski Tomasz Detekcja angiograficznie potwierdzonej choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu obrazującej w czasie rzeczywistym, perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej wykonanej w czasie próby wysiłkowej na ergometrze rowerowym

Real time myocardial contrast echocardiography in detection of angiographically significant coronary artery stenosis during supine bicycle stress

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Mizia-Stec Katarzyna

Wysokie dawki simwastatyny w ostrych zespołach wieńcowych zmniejszają stężenie PDGF w surowicy krwi

High doses of simvastatin in ACS decrease serum PDGF levels with no influence on immune activation

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Mizia-Stec Katarzyna

Nadciśnienie tętnicze jako czynnik modyfikujący aktywację immunologiczną w chorobie wieńcowej

Systemic hypertension influences immune activation in coronary artery disease

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Młynarska Agata

Stężenie antygenu PAI-1 w osoczu krwi może wpływać na wystąpienie reperfuzji wieńcowej w ostrym zawale mięśnia sercowego leczonym streptokinazą

Plasma PAI-1 antigen concentration may influence the reperfusion in acute myocardial infarction treated with streptokinase

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Moszura Tomasz

Nieprawidłowości spływu żył systemowych w złożonych wrodzonych wadach serca u dzieci – postępowanie diagnostyczne i lecznicze w doświadczeniach własnych

Anomaly of systemic venous return in children with complex congenital heart diseases – diagnostics and methods of treatment

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Mroczek-Czernecka Danuta

Ocena wpływu ukrwienia mięśnia serca na ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorych po zawale serca leczonych pomostowaniem aortalno-wieńcowym

Evaluation of influence of myocardial perfusion on sudden cardiac death risk in patients after myocardial infarction treated with coronary artery bypass grafting

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Mróz Józef

Hydroterapia w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu krążenia

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Mura Aleksandra

Dopplerowski profil napływu mitralnego a ocena stanu czynnościowego u chorych z zastoinową niewydolnością serca

Relationship between Doppler transmitral flow patterns and functional capacity in patients with congestive heart failure

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Musialik-Łydka Agata

Brak nocnego spadku ciśnienia tętniczego a przerost lewej komory i zaburzenia repolaryzacji

Absent night blood pressure fall and left ventricular hypertrophy and repolarisation abnormalities

 do góry strony

                                N

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Naruszewicz Marek

Effect of anthocyanins from chokeberry (Aronia melanocarpa) on blood pressure, inflammatory mediators and cell adhesion molecules in patients with a history of myocardial infraction (MI)

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Nelya Oryshchyn

Funkcja skurczowa prawej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Right ventricular systolic function in moderate-to-severe arterial hypertension

18.09.2004 ustna Nessler Jadwiga Wpływ przewlekłej terapii karwedilolem na poziom markerów stanu zapalnego u chorych z niewydolnością serca

The influence of chronic carvedilol therapy on the level of inflammatory markers in patients with heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Nessler Jadwiga

Seryjne testy wysiłkowe z monitorowaniem gazów u chorych z niewydolnością serca leczonych karwedilolem

Serial stress tests with gas monitoring in patients with heart failure treated with carvedilol

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Niemiec Paweł

Carrier-state of CC genotype and C allele in angiotensin II type 1 receptor gene A1166C polymorphism in patients with premature coronary artery disease and high risk cases with negative coronary angiography

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Niemiec Paweł

Distribution of the ACE genotypes and alleles in patients with premature coronary artery disease and high risk cases with negative coronary angiography

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Nowak Jolanta

Stężenie N-końcowego peptydu natriuretycznego typu B u chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową

Serum levels of N-terminal pro-brain nartriuretic peptide in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Nowak Jolanta

Czynniki rokownicze w przewlekłej niewydolności serca w obserwcji 3-letniej

Prognostic factors in chronic heart failure – 3 years observation

 do góry strony

                                O

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Olszewski Robert

Czy możliwe jest rozpoznanie depresji przez personel medyczny w czasie hospitalizacji?

17.09.2004 ustna Olszowska Maria Wartość echokardiografii kontrastowej w ocenie reperfuzji u chorych z ostrym zawałem serca ściany przedniej, w porównaniu z badaniem scyntygraficznym serca

The value of myocardial contrast echocardiography compared with 99mTc MIBI single photon emission computed tomography in detecting myocardial reperfusion in patients with acute anterior myocardial infarction
18.09.2004 ustna Olszowska Maria Predictive factors of myocardial reperfusion in patients with anterior wall acute myocardial infarction
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Olszowska Maria

Pierwotna i wspomagana farmakoterapią angioplastyka wieńcowa u chorych z ostrym zawałem serca – porównanie wyników leczenia

Comparison of patients with acute myocardial infarction treated by either primary or facilitated coronary angioplasty

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Opolski Grzegorz

Profilaktyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce – wstępne dane z badania SPOK.

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Osman Domiik

Przygotowanie merytoryczne pacjentów kierowanych do zabiegu koronarografii

Analysis of Patient general knowledge about PCI's risks and procedures

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Ostrzycki Adam

Nadciśnienie tętnicze u chorych z ostrym zespołem wieńcowym

Hypertension in patients with acute coronary syndromes

 do góry strony

                                P

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Pacholewicz Jerzy

Analiza wyników i powikłań pomostowania naczyń wieńcowych u chorych otyłych (BMI>30kg/m2) metodą klasyczną (CABG) i małoinwazyjną (OPCAB)

Analysis of results and complications in obese patients (BMI>30kg/m2) undergoing classical (CABG) or off-pump (OPCAB) coronary bypass grafting

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pakalska Anna

Związek miedzy zespołem metabolicznym a poziomem wsparcia społecznego u mężczyzn i kobiet

Association of metabolic syndrome with social support level in men and women

18.09.2004 ustna Pasowicz Mieczysław Ocena blaszek miażdżycowych, średnicy i powierzchni wewnętrznej tętnic wieńcowych porównanie ICUS i MSCT – wstępne wyniki

Assessment of the plaque, diameter and internal surface of coronary arteries by ICUS and MSCT – preliminary results
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pasowicz Mieczysław

Oznaczenie wskaźnika calcium score oraz CRP pozwala na indywidualizację oceny u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem wystąpienia ostrego incydentu sercowo-naczyniowego

Calcium score and CRP as markers of individual cardiovascular risk in patients at intermediate risk for acute coronary events

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pasowicz Mieczysław

Zwapnienia tętnic wieńcowych u chorych z cukrzycą typu II – korelacja z markerami zapalnymi

Coronary artery calcium in patients with type II diabetes. Relationship to inflammatory markers

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pawlak Agnieszka

Obecność desminy w kardiomiocycie chorych skierowanych na diagnostyczną biopsję mięśnia sercowego

Myocarditis, idiopathic cardiomyopathy and desmine in myocytes

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pawlak Agnieszka

Czy biopsja diagnostyczna mięśnia serca jest nadal potrzebna w XXI wieku?

Is the diagnostic myocardial biopsy required in XXI century?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Pawlak-Buś Katarzyna

Cardiac autonomic function response to beta blockade in the patients with stable angina pectoris. Novel quantitative analysis of HRV based on the Yeh factor

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pawlak-Buś Katarzyna

Zmiany wartości wskaźnika Allana w odpowiedzi na wybrane bodźce farmakologiczne u osobników zdrowych

Pharmacological modulation of Heart Rate Variability evaluated by a novel joint time-frequancy domain parameter

17.09.2004 ustna Pieculewicz Monika Wydolność wysiłkowa chorych po przezskórnym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego

Exercise capacity in patients after transcatheter closure of atrial septal defekt
17.09.2004 ustna Pieniak Marian Zachowanie skutecznej stymulacji resynchronizującej w odległej obserwacji 26 chorych

Effectivness of ventricular resynchronization in long-term follow-up of 26 patients
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pieniążek Piotr

Odwrócony przepływ mózgowy przy zastosowaniu Parodi Anti-Emboli System optymalną protekcją mózgu w trakcie angioplastyki tętnic szyjnych i kręgowych wysokiego ryzyka

Parodi Anti-Emboli System offers optimal brain protection during high risk carotid or vertebral artery stenting

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pieniążek Piotr

Zastosowanie różnorodnych systemów neuroprotekcyjnych mózgu gwarancją bezpieczeństwa zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych

Tailored neuroprotection assures safety of carotid artery stenting

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pierścińska Małgorzata

Porównanie charakterystyki klinicznej i rokowania chorych z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)

Comparison clinical characteristics and prognosis of patients with myocardial infarction with ST elevation (STEMI) and without ST elevation (NSTEMI)

18.09.2004 ustna Pietrasik Arkadiusz Ciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową w Polsce – wstępne dane z badania SPOK

Blood pressure is insufficiently managed in patients with established coronary heart disease - preliminary data from POLKARD-SPOK survey
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pietrasik Arkadiusz

Nadwaga i otyłość u pacjentów z chorobą wieńcową w Polsce – wstępne dane z badania SPOK.

17.09.2004 ustna Pietrucha Artur Analiza wpływu dysfunkcji autonomicznego unerwienia serca na turbulencję rytmu zatokowego

Influence of autonomic heart nerves dysfunction on heart rhythm turbulence

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Pietrucha Artur Ocena znaczenia prognostycznego analizy dyspersji QRS, QT i śródściennej dyspersji QT u chorych po zawale serca

Evaluation of prognostic value of QRS dispersion, QT and transmural QT dispersion in patients after myocardial infarction
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pietrucha Artur

Ocena wpływu otyłości na stopień uszkodzenia mięśnia serca w ostrym zawale leczonym pierwotną PCI

Influence of obesity on myocardial damage during acute myocardial infarction treated by primary PCI

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Pietrucha Beata

Ocena wpływu obciążenia następczego lewej komory na wybrane czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej u dzieci po balonowej plastyce zastawki aortalnej

Influence of increased left ventricle afterload on selected risk factor of sudden cardiac death in children after balloon aortic valvuloplasty

16.09.2004 ustna Piotrowicz Ryszard Depresja a nadciśnienie tętnicze

Depression and hypertension
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Piotrowski Walerian

Korelacja pomiędzy 10-letnim ryzykiem zgonu kardiologicznego a aktywnością fizyczną w badaniu Pol-MONICA Bis Warszawa

The relationship between the ten-year risk of fatal cardiovascular disease and physical activity in the Pol-MONICA Bis Warsaw project

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Piwoński Jerzy

Związek wysokiego natężenia stresujących wydarzeń życiowych z chorobą niedokrwienną serca i innymi czynnikami ryzyka w populacji Warszawy w okresie przemian społeczno-ekonomicznych (program Pol-MONICA bis)

High stress level in Warsaw Pol-MONICA population in relation to coronary artery disease and other risk factors during the polish socioeconomic transformation

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Piwoński Jerzy

Związek bezsenności z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej w populacji prawobrzeżnej Warszawy (program POL-MONICA-BIS)

Coronary artery disease risk factors in the Warsaw metropolitan area (POL-MONICA-BIS) -relationship to insomnia

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Piwoński Jerzy

Niski poziom wsparcia społecznego u osób z chorobą niedokrwienną serca i innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji Warszawy w latach 1988-2001 (program POL-MONICA BIS)

Low social support level in Warsaw POL.-MONICA population in relation to coronary artery disease and other risk factors in the years 1988-2001

17.09.2004 ustna Plicner Dariusz Wczesne wyniki chirurgicznego leczenia wad zastawki mitralnej w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia w materiale własnym

Early results in surgical treatment of mitral valve diseases during endocarditis in own material

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Plicner Dariusz

Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego u pacjentów powyżej 65 roku życia: wpływ wieku oraz trybu przeprowadzenia operacji (pilny lub planowy) na wyniki wczesne

Coronary artery bypass grafting in patients over 65 years old: the influence of age and type of surgical intervention (emergent or elective) on early outcomes

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Plicner Dariusz

Wczesne wyniki chirurgicznego leczenia ostrych zespołów wieńcowych

Early outcomes of patients with acute coronary syndromes treated with bypass surgery

17.09.2004 ustna Płońska Edyta Echokardiografia obciążeniowa z użyciem stałego układu stymulującego w diagnostyce choroby wieńcowej z uwzględnieniem przerostu lewej komory

Stress echo using pace-maker in patients with or without left ventricular hypertrophy in detection coronary artery disease

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Płońska Edyta

Rola echokardiografii z dobutaminą w kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych ze stenozą aortalną z uszkodzoną lewą komorą i niskim gradientem przezzastawkowym. Badanie wieloośrodkowe

Diagnostic value of dobutamine echocardiography in patients with aortic stenosis with low transvalvular gradient and depressed left ventricle. Multicenter study

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Podolec Piotr

Wczesne zmiany hemodynamiczne po przezskórnym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego

Early haemodynamic changes after transcatheter closure of atrial septal defect in the echocardiographic evaluation

17.09.2004 ustna Pogorzelska Hanna Wyniki odległej obserwacji po wszczepieniu sztucznych zastawek w nabytych wadach serca – analiza danych z jednego ośrodka

Follow-up results in patients after valve replacement for the acquired valvular heart disease – a single center, database analysis
16.09.2004 ustna Polakowska Maria Ocena zmian zaburzeń lipidowych w populacji warszawskiej

The evaluation of lipid disturbances changes in Warsaw population

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Polonetsky Leonid

Correction of the vascular endothelial dysfunction by alprostadil in patients with coronary artery disease and heart failure

16.09.2004 ustna Poloński Lech Czy postępowanie zgodnie ze standardami poprawia rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych? Wnioski z rejestru PL-ACS

Does compliance with guidelines improve outcome in acute coronary syndromes?
Results from the PL-ACS Registry
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Poloński Lech

Rokowanie dwuletnie chorych leczonych pierwotną angioplastyką i angioplastyką poprzedzoną leczeniem trombolitycznym

Two-year outcome of patients transferred to primary PCI or PCI facilitated with thrombolysis

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Ponikowski Piotr

In chronic heart failure low concentration of lipoproteins is associated with inflammatory activation despite statin therapy

16.09.2004 ustna Ponikwicka Elżbieta Maska sercowa zespołu uciskowego pnia trzewnego
18.09.2004 ustna Poręba Rafał Ocena wpływu palenia tytoniu na funkcję śródbłonka u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca

The influence of tobacco smoking on endothelial function in men with coronary heart disease
16.09.2004 ustna Potaż Piotr Ocena odległych wyników leczenia koarktacji aorty

Long-term follow-up after coarctation of the aorta repair
16.09.2004 ustna Pręgowski Jerzy Spatial orientation of coronary atherosclerotic plaque; new risk factor?
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pręgowski Jerzy

Kształt prawej tętnicy wieńcowej wpływa na przepływ oceniany przed interwencją w skali TIMI u chorych z zawałem z uniesieniem odcinka st nad ścianą dolną serca

Right coronary artery shape affects preintervention TIMI flow in patients with inferior ST segment elevation infarction

17.09.2004 ustna Pruszkowska-Skrzep Patrycja Ocena skuteczności ablacji RF z zastosowaniem systemu CARTO typowego trzepotania przedsionków oraz jej wpływu na remisję napadowego migotania przedsionków

Effectiveness of the typical atrial flutter ablation using CARTO-system and impact on the remission of atrial fibrillation
17.09.2004 ustna Pruszkowska-Skrzep Patrycja Wyniki leczenie zaburzeń rytmu pochodzących z drogi odpływu prawej komory z zastosowaniem systemu mapowania elektro-anatomicznego CARTO

Effectiveness of radiofrequency catheter ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using CARTO system
16.09.2004 ustna Przewłocka-Kosmala Monika Left ventricular circumferential function in hypertensive patients
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Przewłocki Tadeusz

Przezskórna angioplastyka w leczeniu zwężeń tętnic podobojczykowych

Percutaneous subclavian angioplasty; efficacy and symptoms resolution

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Przewłocki Tadeusz

Nawrót dolegliwości i wyniki ponownej rewaskularyzacji u chorych po operacji pomostowania aortalno wieńcowego

Angina recurence in patients with prior CABG treated with percutaneous coronary angioplasty

16.09.2004 ustna Przyłuski Jakub Mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP) mierzony przy przyjęciu jest niezależnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką

B-type natriuretic peptide level measure on admission is independent predictors of over one-year mortality after primary angioplasty in ST-elevation myocardial infarction
16.09.2004 ustna Przyłuski Jakub Poziom mózgowego peptydu natriuretycznego (BNP) przy przyjęciu i stopień rezolucji odcinka ST we wczesnej stratyfikacji ryzyka chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Brain Natriuretic Peptide level at admission and ST segment resolution in early risk stratification in patients with acute myocardial infarction treated with primary percutaneous intervention
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Przyłuski Jakub

Comparison of different methods of ST-segment recovery analysis after primary PCI for prediction of long- mortality in acute myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Przyłuski Jakub

Haemoglobin-related mortality in patients with acute myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary interventions

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Przyłuski Jakub

Acute hyperglycemia, but not diabetes mellitus, is a predictor for short and long term mortality in patients after acute myocardial infarction in the contemporary primary angioplasty era

17.09.2004 ustna Ptaszyński Paweł Wpływ terapii amiodaronem oraz beta-blokerami na parametry T wave alternans oceniane w spoczynku oraz w trakcie testu wysiłkowego

Effect of amiodarone and beta-blocker therapy on exercise-induced microvolt T-wave alternans

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Ptaszyński Paweł

Wpływ terapii amiodaronem na czas trwania uśrednionego załamka P elektrokardiogramu u pacjentów z migotaniem przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych

Influence of amiodarone therapy on P-wave signal-averaged electrocardiogram in patients with atrial fibrillation in early period after coronary bypass surgery

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Ptaszyński Paweł

Heart rate turbulence in comparision to heart rate variability and baroreflex sensitivity for arrythmia risk stratification in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pyda Małgorzata 6-months angiographic follow-up of patients with in-stent restenosis treated with intracoronary P32 brachytherapy
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Pytlak Aleksandra

Ryzyko globalne incydentu sercowego w okresie 10-letnim a postępowanie lekarskie (Badanie Pol-MONICA BIS Warszawa)

Individual CVD global risk and general practitioners management in Warsaw Pol-MONICA study

 do góry strony

                                R

16.09.2004 ustna Raczak Grzegorz Wpływ ciężkiego wysiłku fizycznego o charakterze wytrzymałościowym na czynność autonomicznego układu nerwowego

The influence of sternous endurance exercise on the function of autonomic nervous system
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Raczak Grzegorz

Wartość wskaźników BRS i HRV w monitorowaniu wpływu wysiłku fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego

BRS and HRV value in monitoring of the influence of exercise on the autonomic nervous system

18.09.2004 ustna Raczkowska-Moszczeńska Agnieszka Czy wskaźnik odkształcalności erytrocytów może przewidywać wystąpienie groźnych zaburzeń rytmu u chorych po zawale serca?

Can Erythrocyte deformability index predict occurrence of severe cardiac arrhythmias in patients after myocardial infarction?
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Radomski Marek

Cardiovascular risk factors profile and coagulation potential before and after coronary angiography in patients with stable angina

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Rajzer Marek

Sztywność dużych tętnic i jej determinanty u chorych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą t. 2

Arterial stiffness and it's determinants in hypertensive diabetics

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Rękawek Joanna

Izolowana niedomykalność zastawki dwudzielnej u niemowlęcia

Congenital mitral insufficiention in an infant (case report)

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Rękawek Joanna

Przyczyny omdleń u dzieci

Syncopes in children

16.09.2004 ustna Rdzanek Adam Neurohormonalne wskaźniki dysfunkcji lewej komory a wydolność fizyczna u pacjentów po zawale serca

Left ventricular dysfunction markers and physical activity in myocardial infarction patients
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Rdzanek Adam

Indukowana wysiłkiem fizycznym dynamika stężeń urotensyny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym po przebytym ostrym zespole wieńcowym z uniesieniem odcinka ST

Urotensin concentrations exercise reactivity in hypertensive patients with ST elevation acute coronary syndrome history

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Romaszkiewicz Renata

5 letnie przeżycie i ewolucja zmian w krążeniu płucnym u chorych z CTEPH, którzy nie zostali poddani endarterektomii płucnej; porównanie dwóch strategii terapeutycznych

Impact of two 5-year anticoagulant strategies on survival and echocardiographic parameters in the patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) who did not undergo pulmonary endarterectomy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Rozentryt Piotr

Biochemical responses and safety of 6 weeks nutritional supplementation in cardiac cachexia

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Rozentryt Piotr

Częstość występowania przewlekłej choroby nerek u chorych hospitalizowanych na oddziałach kardiologii

The prevalance of impaired renal function among patients hospitalized in cardiology department. Clinical implications

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Rubin Wojciech

Database system for Cardiology Department entirely built with Open Source software

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Ruciński Piotr

Atrioventricular block appearance in patients with sinus node disease and single chamber atrial pacemaker. Cost-benefit consideration and the influence of atrial fibrillation history

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Rudko Rafał

Czynniki wpływające na czynność naczyń u pacjentów z cukrzycą typu 2

Factors influencing vascular function in type 2 diabetes mellitus

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Rusiecka Ewa

Niedomykalność mitralna a przerost mięśnia sercowego

Mitral insufficiency and cardiac muscle hypertrophy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Rużyłło Witold

Przeznaczyniowe zamykanie drożnego otworu owalnego – sposób na migrenę? Doniesienie wstępne

Transcatheter patent foramen ovale closure – treatment for migraine?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Rzewuska-Lech Ewa

Differential effects of 17 b-estradiol and raloxifene on smooth muscle cell phenotype during in vitro calcification

 do góry strony

                                S

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Sablik Zbigniew

Poziomy hormonów u mężczyzn z zespołem polimetabolicznym i chorobą wieńcową

Concentrations of hormones in men suffering from polymetabolic syndrome and coronary artery disease

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Sadkowska Katarzyna

Stężenie homocysteiny a nasilenie zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych ocenianych w koronarografii u chorych z OZW?

Homocystein level in comparison with severity of artery disease in coronarography in ACS

18.09.2004 ustna Salomon Piotr Badania nad czynnością śródbłonka naczyniowego, agregacją płytek krwi i rolą przezbłonowego transportu jonów sodu i wapnia u chorych na dusznicę bolesną spontaniczną

The function of endothelium, platelets aggregation and transmembrane sodium and calcium efflux in patients with variant angina
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Salomon Piotr

Wpływ leków hipotensyjnych na stężenie wybranych neurohormonów u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

The influence of hypertensive therapy on plasma levels of neuromediators in patients with primary hypertension

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Samborska-Sablik Anna

Czy stężenia hormonów regulujących gospodarkę wodno-elektrolitową mogą mieć znaczenie rokownicze u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia?

May concentrations of hormones regulating water-electrolyte balance have prognostic value in patients after cardiac arrest?

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Sekienda Iwona

Rola pomiaru stężenia prokalcytoniny w rozpoznawaniu uogólnionych zakażeń bakteryjnych i grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia

The role of procalcitonine concentration in diagnosis of bacterial and fungal infections in cardiac patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Serafin Agnieszka

Aktualny standard farmakoterapii wtórnej i niefarmakologicznych zaleceń zdrowotnych udzielanych w kartach wypisowych chorym po ostrych zespołach wieńcowych w polskim wysokoreferencyjnym ośrodku kardiologicznym

Actual standard of secondary treatment and non-pharmacological advice formulated in discharge patient's information after acute coronary syndromes in Polish tertiary cardiological center

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Sikora Jacek

Pełna reperfuzja mikrokrążenia po implantacji stentu w świeżym zawale serca prowadzi do poprawy funkcji skurczowej lewej komory serca w obserwacji odległej

Complete microvascular reperfusion after primary stenting for acute myocardial infarction is associated with late recovery of left ventricular function

17.09.2004 ustna Siminiak Tomasz Percutaneous transvenous transplantation of autologous myoblasts in the treatment of postinfarction heart failure – the POZNAN Trial
18.09.2004 ustna Siminiak Tomasz Evidence for extravasation of intracoronary administered bone-marrow derived CD34+ stem cells in patients with acute myocardial infarction

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Siminiak Tomasz

Ventricular arrhythmia after autologous skeletal myoblast transplantation in patients with postinfarction heart failure could be controlled by amiodarone. Observations from two Phase I clinical trials

18.09.2004 ustna Sinkiewicz Władysław Podwyższony poziom immunoglobuliny E – ważny marker rozwoju procesu miażdżycowo-zakrzepowego i choroby wieńcowej?

High immunoglobulin E serum concentration – the important marker of development coronary artery disease?
17.09.2004 ustna Siudalska Hanna Psychologiczne wskaźniki jakości życia u chorych po korekcji wad wrodzonych serca

Quality of life of adult patients after surgical repair of congenital heart disease
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Skibińska Elżbieta

Choroba niedokrwienna serca a zespół metaboliczny – korelacja wybranych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy z nasileniem zmian w tętnicach wieńcowych

Coronary heart disease and metabolic syndrome – selected atherosclerosis risk factors and progression of atherosclerotic changes

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Skrzypek-Wańha Janina

Wartość przygodnego pomiaru ciśnienia tętniczego w przewidywaniu zmian czynników ryzyka miażdżycy – obserwacje z trzech kolejnych badań w ramach programu profilaktyki miażdżycy (SPES)

Value of occasional blood pressure measurement in the prediction of changes of risk factors for atherosclerosis – observations from three consecutive editions of the Southern Poland Epidemiological Survey (SPES)

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Słomczyński Marek

Wyniki hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego w oparciu o PTCA oraz OPCAB u chorych z niską frakcją wyrzutową

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Smoleń Agata

Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie skuteczności zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej

The use of advanced statistical modeling methods in the assessment of succesfull recanalization of chronic total occlusion

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Smolka Grzegorz

The angiographic indices of reperfusion (TMPG, MBG) correlate with NT-proBNP levels 30 days after acute myocardial infarction

18.09.2004 ustna Sokal Adam Angiogenic gene therapy – electroporation as a safe and efficient method of enhancement of plasmid dna mediated gene transfer in vivo
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Sosnowski Cezary

Implantacja stentu w świeżym zawale mięśnia serca u chorych z anginą Prinzmetala

Stent implantation in acute myocardial infarction in course of variant angina

16.09.2004 ustna Sosnowski Maciej Czy palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka cukrzycy? – obserwacje z trzech kolejnych badań w ramach programu profilaktyki miażdżycy (SPES)

Does tobacco smoking is a risk factor for diabetes? – observations from three consecutive editions of the Souther Poland Epidemiological Survey
17.09.2004 ustna Sosnowski Maciej Czynniki warunkujące zmienność rytmu serca u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków

Factors determining heart rate variability in chronic atrial fibrillation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Sosnowski Maciej

HRV can be evaluated in the entire patients' population irrespective of the cardiac arrhythmia presence. Results from a one center prospective study in ischemic left ventricular dysfunction

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Stachura Michał

Analiza czynników wpływających na wartość dyspersji QTc > 60 ms u pacjentów z Ostrym Zespołem Wieńcowym leczonych PCI

Assessment of factors that increase QTc dispersion over 60 ms in patients with acute coronary syndrome treated by primary PCI

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Stachura Michał

Wydłużenie wartości dyspersji QTc > 60 ms jest związane z czasem trwania i charakterem bólu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową

Increase QTc dispersion above 60ms is associated with incidence of first coronary episode and chest pain duration in patients with acute coronary syndrome treated by PCI

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Starczewska Marta

Określenie przydatności skal oceny ryzyka wieńcowego (TIMI RISK SCORE) w rokowaniu chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW)

Determination of usefulness of scales TIMI RISK SCORE in prognosis of the patients with acute coronary syndrome (ACS)

16.09.2004 ustna Stec Sebastian Comparison of the ACC/AHA, ESC and TIMI risk classifications in non-ST segment elevation acute coronary syndromes
17.09.2004 ustna Stec Sebastian Portable impedance cardiography monitor in patients with idiopathic ventricular extrasystoles. New clinical application and comparison with Doppler echocardiography
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Stec Sebastian

Pierwszy zawał serca u Polaka. Czynniki ryzyka wyzwaniem dla lekarzy i pacjentów

The first myocardial infarction in Poles. Risk factors as a challenge for physicians and patients

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Stec Sebastian

Impact of heart failure on long-term prognosis and risk stratification in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation

Impact of heart failure on long-term prognosis and risk stratification in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Steckiewicz Roman

Stała elektrostymulacja serca w przebiegu zespołu dystrofii mięśniowej Emery-Dreifussa

Permanent cardiac pacing in Emery-Dreifuss syndrome

17.09.2004 ustna Sterliński Maciej Leczenie chorych ze złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu i ciężką niewydolnością serca metodą automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją dwukomorowej stymulacji resynchronizującej.

Implantable cardioverter-defibrillator with cardiac resynchronization therapy in patients with malignant ventricular arrhythmias and advanced congestive heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Sterliński Maciej

Paced electrogram fractionation results and occurrence of malignant ventricular arrhythmias in long QT patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Sterliński Maciej

Implantable cardioverter-defibrillator in treating high risk long QT patients

17.09.2004 ustna Stępińska Janina Obraz infekcyjnego zapalenia wsierdzia w 20-letniej obserwacji Instytutu Kardiologii w Warszawie

Twenty years experience in infective endocarditis
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Stolarz Katarzyna

Dziedziczność funkcji autonomicznego układu nerwowego ocenianej za pomocą analizy częstotliwościowej zmienności rytmu serca

Heritability of the autonomic nervous function measured in frequency domain of heart rate variability

16.09.2004 ustna Straburzyńska-Migaj Ewa Nasilenie odczynu zapalnego a zaburzenia metabolizmu glukozy u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.

Relation of parameters of inflammation to glucose abnormalities in patients with chronic heart failure
17.09.2004 ustna Straburzyńska-Migaj Ewa Cytokiny u chorych z wyrównaną niewydolnością serca korelują z parametrami zmienności rytmu serca

Cytokines levels correlate with heart rate variability parameters in patients with compensated heart failure
17.09.2004 ustna Straburzyńska-Migaj Ewa Increased cytokines levels relate to decreased pulmonary function and exercise capacity in patients with chronic heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Straburzyńska-Migaj Ewa

Zmienność rytmu serca a wybrane parametry testu spiroergometrycznego u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i niedokrwienną

Heart rate variability and cardio-pulmonary exercise test results in patients with dilated and ischaemic cardiomyopathy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Straburzyńska-Migaj Ewa

Left ventricular systolic function and diastolic filling pattern in patients with heart failure and prolonged QRS duration. Comparison of patients with ischaemic and dilated cardiomyopathy

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Straburzyńska-Migaj Ewa

Korelacje BNP z parametrami testu spiroergometrycznego u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i niedokrwienną

Relation of BNP to cardiopulmonary exercise test results in patients with dilated and ischaemic cardiomyopathy

17.09.2004 ustna Suchoń Elżbieta Do patients over 40 stand to benefit from surgical closure of atrial septal defect (ASD)?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Suchoń Elżbieta

Pre and postoperative cardiopulmonary exercise capacity associated with age and hemodynamics in adults with atrial septal defect

16.09.2004 ustna Szkutnik Małgorzata Przezcewnikowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych za pomocą korków Amplatzer – doświadczenia własne

Transcatheter closure with Amplatzer occluders of atrial septal defects – own experience

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Szkutnik Małgorzata

Double simultaneous interventional catheterizations for treatment of heart defects coincident to atrial septal defect

18.09.2004 ustna Szmigielska Katarzyna Czas trwania kinezyterapii a wskaźniki zmienności rytmu zatokowego serca u mężczyzn z chorobą wieńcową poddawanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

Duration of kinezytherapy and heart rate variability in male patient with ischaemic heart disease taking part in comprehensive cardiac rehabilitation
16.09.2004 ustna Szmit Sebastian Przydatność odchyleń standardowych średnich wartości ciśnienia tętniczego w ABPM w ocenie ryzyka wystąpienia powikłań narządowych u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym

The measurement of the standard deviations of the mean arterial blood pressure values in ABPM in predicting a risk of cardiovascular dysfunction in patients with essential hypertension
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Szpakow Andrzej

Aktywność fizyczna a wybrane czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uprawiających i nie uprawiających sport

16.09.2004 ustna Szpakowski Eugeniusz Ostre rozwarstwienie aorty typu A; w dalszym ciągu trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych

Acute type A aortic dissection – still difficult clinical and surgical problem. Experience of 242 surgically treated patients

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Szufladowicz Marek

Plastyka mitralna z użyciem małego pierścienia u pacjentów z niedomykalnością mitralną w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej lub niedokrwiennej. Wstępne wyniki

"Undersizing" mitral plasty in functional mitral incompetence in patients with dilating or ischemic cardiomyopathy. Preliminary results

17.09.2004 ustna Szumowski Łukasz Ablacja arytmii komorowych z włókien Purkinjego u chorych po zawale serca

Ablation of ventricular arrhythmia originating from Purkinje fibers in patients after myocardial infarction
17.09.2004 ustna Szumowski Łukasz Izolacja celowana czy planowa izolacja ujść wszystkich żył płucnych u pacjentów z ogniskowym migotaniem przedsionków?

Selective or four pulmonary vein isolation in patients with focal atrial fibrillation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Szumowski Łukasz

Ablacja polimorficznego częstoskurczu komorowego u chorych po zawale serca

Ablation of polymorphic ventricular tachycardia in patients after myocardial infarction

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Szumowski Łukasz

Ablacja u dzieci i młodzieży z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a

Ablation in children with Wolff-Parkinson-White syndrome

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Szumowski Łukasz

Rola żywotności lewej komory u chorych po zawale serca w komorowych zaburzeniach rytmu

Left ventricle viability role in arhythmogenesis in patients after myocardial infarction

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Szumowski Łukasz

Występowanie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego, migotania przedsionków i migotania komór u chorych z zespołem Wolfa, Parkinsona i White’a

Occurrence of atrio-ventricular tachycardia, atrial and ventricular fibrillation in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome

17.09.2004 ustna Szydło Krzysztof Tomasz Relationship between HRT parameters after ectopic beats and heart rate variability in patients with CHD and different types of ventricular arrhythmias

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Szydło Krzysztof Tomasz

QT interval and its dispersion in patients with acute MI without severe impairment of left ventricle treated with primary PTCA

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Szyguła-Jurkiewicz Bożena

12 miesięczna obserwacja 658 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Analiza chorych z rejestru Zabrze

12 month outcomes in 658 consecutive patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation assigned to early invasive strategy. Zabrze Registry

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Szyguła-Jurkiewicz Bożena

Przydatność skali ryzyka TIMI do oceny rokowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST poddanych wczesnej przezskórnej interwencji wieńcowej. Porównanie chorych z grupy umiarkowanego i dużego ryzyka

TIMI Risk Score in assessing the prognosis in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation assigned to early percutaneous coronary intervention. Comparison of the high-risk and the moderate-risk patients

 do góry strony

                                Ś

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Ścisło Piotr

Echokardiografia trójwymiarowa czasu rzeczywistego vs echokardiografia dwuwymiarowa w przyłóżkowej ocenie aparatu mitralnego u chorych z podejrzeniem dysfunkcji mitralnej w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego

3D real time echocardiography vs 2D echocardiography in bedside evaluation patients suspected of acute mitral insufficiency during acute coronary syndrome

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Śliwińska Anna

Czy przyjmowanie leków blokujących receptory beta adrenergiczne przed zawałem serca wpływa na przebieg wewnątrzszpitalny i rokowanie w zawale serca?

Impact of prior beta-blocker administration on in-hospitalization outcome and prognosis in acute myocardial infarction

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Średniawa Beata

Wpływ ablacji RF stosowanej w leczeniu arytmii z drogi odpływu prawej komory na zmienność rytmu zatokowego

The influence of RF ablation used in the treatment of the arrhythmia originated from right ventricle outflow tract on heart rate variability

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Średniawa Beata

Zachowanie się zmienności rytmu zatokowego po implantacji dwukomorowych stymulatorów resynchronizujących

The behavior of heart rate variability after the implantation of biventricular pacemakers

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Średniawa Beata

Ocena turbulencji rytmu zatokowego w przewlekłej niewydolności serca

Heart rate turbulence in chronic heart failure

 do góry strony

                                T

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Targoński Ryszard

Heart Rate Variability in Congestive Heart Failure Patients after Morning and Evening Dose of Beta Blocker Administration (Bisoprolol)

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Targoński Ryszard

Influence of anticoagulant therapy on survival in patients with congestive heart failure (CHF) and pulmonary hypertension during one-year follow-up

16.09.2004 ustna Teresińska Anna Odwracalne upośledzenie systemu adrenergicznego serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca (laser CO2). Ocena przy użyciu I-123-MIBG SPECT

Reversible denervation after transmyocardial laser revascularisation.
Assessment with I-123-MIBG SPECT
17.09.2004 ustna Tokajuk Barbara Electroanatomic right ventricular voltage mapping combined with endomyocardial biopsy increases accuracy in diagnosing arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Tomasik Andrzej

Korzystny efekt suplementacji witaminami w grupie chorych poniżej 55 r.ż. z wysokim poziomem homocysteiny – wyniki otwartego, jednoośrodkowego, nierandomizowanego badania

Beneficial effect of vitamin supplementation in young patients with high homocysteine level – results of open-label, single center, non-randomized study

17.09.2004 ustna Tomaszewska-Kiecana Monika

Kardiowersja przezprzełykowa w napadzie migotania przedsionków. Obserwacja roczna

Transesophagal cardioversion in paroxysmal atrial fibrillation. One-year follow-up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Tomaszewski Andrzej

Ventricular contractility during right-, left- and biventricular pacing in patients with severe congestive heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Tomaszuk-Kazberuk Anna

ST-segment resolution predicts clinical outcome and response to dobutamine test after primary PTCA

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Trojnar Michał

Hemodynamic consequences of alternative atrial pacing modes: the comparison of right-, left- and biatrial pacing by means of impedance cardiography

17.09.2004 ustna Trojnarska Olga Czy znamy czynniki ryzyka złośliwej arytmii komorowej u dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Trusz-Gluza Maria

Long-term mortality in patients undergoing primary angioplasty for acute myocardial infarction: one center experience

16.09.2004 ustna Trzeciak Przemysław Rewaskularyzacja przezskórna i chirurgiczna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST – 12 miesięczna obserwacja 721 chorych poddanych wczesnej strategii inwazyjnej

Percutaneous and surgical revascularization in acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation.
One-year outcome of 721 patients assigned to early invasive strategy
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Trzos Ewa

Zawał mięśnia sercowego u osób po 75 roku życia

Acute myocardial infarction in patients over 75 years old

16.09.2004 ustna Turska-Kmieć Anna Przydatność biopsji endomiokardialnej w diagnostyce i leczeniu dzieci z arytmią komorową

Usefulness of endomyocardial biopsy in diagnosis and treatment of children with ventricular arrhythmias
17.09.2004 ustna Turska-Kmieć Anna Porównanie przebiegu klinicznego komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z wynikami biopsji endomiokardialnej

Comparison of clinical course of ventricular arrhythmias in children with the results of endomyocardial biopsy

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Turska-Kmieć Anna

Wyniki korekcji zespołu Fallota u dzieci z masą ciała poniżej 10 kg

Results of the correction of Tetralogy of Fallot in children < 10kg body weight

 do góry strony

                                U

17.09.2004 ustna Urbańczyk Dagmara Amiodarone vs sotalol in ICD patients: crossover safety and efficacy trial

 do góry strony

                W

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Waciński Piotr

Comparison of sirolimus (Cypher) and paclitaxel (Taxus) stents in clinical practice. Single center registry

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Walczak Franciszek

Ogniskowe migotanie przedsionków czy zespół tachy-bradykardii?

Focal atrial fibrillation or tachy-brady syndrome?

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Waśkiewicz Anna

Zmiany sposobu żywienia i wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia (ChUK) wśród mieszkańców Warszawy w okresie 8-lat (1993-2001)

Changes in dietary habits and selected cardiovascular risk factors of the Warsaw population in the 8-year period (1993-2001)

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Waśniewski Michał

Parahisian pacing – różnicowanie przewodzenia wstecznego poprzez węzeł AV i drogę dodatkową

Parahisian pacing – determination of the retrograde conduction over AV node versus accessory pathway

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wdowczyk-Szulc Joanna

Zanik dzienno-nocnych różnic parametrów zmienności rytmu zatokowego przed zabiegiem resekcji miąższu płuca jako wskaźnik pooperacyjnego migotania przedsionków

Diminished day/night variation of heart rate variability before lung surgery as predicting factor for early postoperative atrial fibrillation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wejner-Mik Paulina

Prognostic value of pharmacological stress echocardiography in patients with heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wejner-Mik Paulina

Porównanie wartości rokowniczej farmakologicznej próby echokardiograficznej u chorych z cukrzycą i bez

Comparision of prognostic value of pharmacological stress echocardiography in patients with and without diabetes mellitus

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Werner Bożena

Ocena przeciążenia rozkurczowego prawej komory serca u dzieci z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej w przezklatkowym i przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym

Assessment of the right ventricular overload in children with atrial septal defect using transthoracic and transesophageal echocardiography

18.09.2004 ustna Westfal Beata Ocena funkcji śródbłonka po 6-mies. leczeniu atorwastatyną lub fenofibratem

Assessment of vascular endothelial function after 6-month treatment with atorvastatin at fenofibrat
18.09.2004 ustna Widomska-Czekajska Teresa Uwalnianie komórek macierzystych szpiku CD 34+ w ostrej fazie zawału serca

Releasing of CD 34+ bone marrow stem cells in acute myocardial infarction
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wierucki Łukasz

Metody niefarmakologiczne są w znacznym stopniu niewykorzystywane w terapii nadciśnienia tętniczego

Physicians and patients underestimate role of non-pharmacological methods in therapy of arterial hypertension

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wierzbowska-Drabik Karina

Pulmonary vein flow, propagation velocity and tissue Doppler parameters in assessment of patients with advanced heart failure

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wierzchowiecki Michał

Knowledge of primary care physicians on congestive heart failure diagnosis and treatment in the district of Poznan

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wilczek Krzysztof

Obecność skrzepliny w tętnicy odpowiedzialnej za niestabilność nie pogarsza rokowania u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST poddanych wczesnej strategii inwazyjnej

Thrombus containing lesions in acute coronary syndromes without sustained ST segment elevation do not worsen the in-hospital and long-term prognosis of patients treated with early invasive strategy

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wilczyńska Joanna

Średnia objętość płytki a aktywność inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 u chorych z zawałem serca

Relationship between mean platelet volume and plasminogen activator inhibitor type-1 in patients with myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wilczyński Mirosław

Porównanie wczesnych wyników leczenia zwężenia pnia LTW za pomocą implantacji stentu oraz operacji pomostowania naczyń wieńcowych

Early results of left main coronary artery stenosis treatment: comparison of stent implantation and surgical treatment

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wilkołek Piotr

Rola scyntygrafii i wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT) w rozpoznawaniu restenozy po przezskórnym udrożnieniu przewlekle zamkniętych naczyń wieńcowych (CTO)

The role of scintigraphy and multislice spiral computed tomography (MSCT) in restenosis detection after chronic total coronary occlusion (CTO) angioplasty

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wiśniewska-Szmyt Joanna

Percutaneous angioplasty with stent implantation in 50 patients treated for left main stem stenosis – initial results

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wita Krystian

A comparison of wall motion analysis and systolic LV long Axis function and tissue tracking during stress dobutamine echocardiography

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wita Krystian

Wartość diagnostyczna Tissue Tracking wśród pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca

Diagnostic value of Tissue Tracking in patients with suspected coronary heart disease (CAD) with normal segmental systolic function

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wita Krystian

Diagnostic value of echocardiographic dobutamine test with the application of tissue tracking for the imaging of ischaemia

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Witczak Agnieszka

Zachorowalność na zawał serca w populacji województwa lubelskiego

Morbidity due to myocardial infarction in the region of Lublin, Poland

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Witczak Agnieszka

Zachorowalność i śmiertelność przedszpitalna z powodu zawału serca u osób w wieku starszym

Morbidity and prehospital mortality in acute myocardial infarction in the elderly

16.09.2004 ustna Witkowski Adam Optimization of dose prescription protocol and hence its impact on actually delivered dose and vascular response after beta source radiation for in-stent restenosis. Study with Intravascular Ultrasound (IVUS) and Dose Volume Histograms (DVH)
16.09.2004 ustna Witkowski Adam "The bigger the better" strategy when in-stent restenosis with intravascular brachytherapy treatment. An intravascular ultrasound analysis

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Witkowski Tomasz

Periodic breathing is frequent during the daytime in stable patients with heart failure and is related to impaired exercise tolerance and abnormal autonomic reflex control

16.09.2004 ustna Włodarska Elżbieta Atrial fibrillation is a risk factor of heart failure in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wnuk Jacek

Bramkowane badania perfuzji mięśnia sercowego (GSPECT): weryfikacja uzyskiwanych wartości frakcji wyrzutowej lewej komory

Myocardial perfusion gated SPECT (GSPECT): verification of obtained left ventricular ejection fractions

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wnuk-Wojnar Anna Maria

Usefulness of 7-days Holter recording in assessment of long-term results of circumferential pulmonary veins RF catheter ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wnuk-Wojnar Anna Maria

Heart rate variability after circumferential pulmonary veins catheter ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation

16.09.2004
g. 15:30-16:45
plakatowa Wnuk-Wojnar Anna Maria Czynniki decydujące o skuteczności o skuteczności okalającej ablacji żył płucnych u chorych z problemem migotania przedsionków
16.09.2004 ustna Wojakowski Wojciech Association between mobilization of early tissue-committed stem cells, low left ventricular ejection fraction and plasma NT-pro BNP levels in patients with acute myocardial infarction
16.09.2004 ustna Wojakowski Wojciech The influence of simvastatin on the levels of proinflammatory cytokines IL-18, MCP-1 and activity of elastolytic cathepsin G in acute myocardial infarction in 6 month follow-up. FLAME study
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wojakowski Wojciech

The mobilization of tissue-committed stem cells expressing specific cardiac, muscle and endothelial markers into peripheral blood in patients with acute myocardial infarction

17.09.2004 ustna Wojciechowska Wiktoria Polimorfizm genu CYP11B2 a obwodowy i aortalny wskaźnik wzmocnienia fali tętna

CYP11B2 polymorphism in relation to peripheral and central augmentation index

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wojtarowicz Andrzej

Ocena wzajemnej zależności prędkości propagacji, myocardial performance index i podstawowych parametrów czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory

Assessment of dependence between inflow propagation velocity, myocardial performance index and other paramethers of the left ventricular systolic and diastolic function

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Wojtarowicz Andrzej

Left ventricular remodeling after alcohol ablation in hypertrohic obstrictive cardiomyopathy in long term observation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Wojtkowska Izabela

The influence ANP, BNP and Endothelin-1 levels on prognosis in patients with heart failure and sustained atrial fibrillation

16.09.2004 ustna Wójcicka-Urbańska Barbara Czy próba wysiłkowa jest przydatna u dzieci młodzieży z nadciśnieniem tętniczym?

Is the exercise test usefull in children and young adolescent with hypertension?
16.09.2004 ustna Wójcik Jarosław

Zmiany rezerwy wieńcowej ocenianej metodą Dopplera wewnątrzwieńcowego u chorych z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną PCI z implantacją stentu i podaniem abciximabu

Acute coronary flow reserve changes in patients with AMI treated with primary PCI with stent implantation and abciximab infusion

 do góry strony

                                Y

16.09.2004 ustna Yagensky Andriy Prevalence of overweight and obesity, their association to hypertension, knowledge of risks among 40 and 50 years old residents of Ukrainian city Lutsk
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Yagensky Andriy

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Ukrainian city Lutsk. Results of representative survey of preventive project LUTSKARD

 do góry strony

                                Z

16.09.2004 ustna Zając Małgorzata Rozwój dysfunkcji skurczowej lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego

The development of the systolic left ventricular dysfunction in the course of hypertension
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zając Małgorzata

The value of Gensini score and wall motion score index in prognosis in acute coronary syndromes with ST-elevation

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zajdel Wojciech

Pierwotne stentowanie z poprzedzającą trombektomią wieńcową i skojarzonym leczeniem przeciwpłytkowym inh. GP 2b/3a u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem ST. Doświadczenia wstępne z jednoośrodkowej randomizowanej próby

Primary coronary stenting with thrombectomy and adjunctive antiplatelet inh.
Gp 2b/3a therapy in ST elevation myocardial infarction patients. Initial experience at one centre

16.09.2004 ustna Zakliczyński Michał Czy implantacja stentu wewnątrzwieńcowego może pogarszać wyniki odległe przezskórnej angioplastyki wieńcowej u pacjentów z chorobą tętnic wieńcowych przeszczepionego serca?

May intracoronary stent implantation worsen long-term results of percutaneous coronary intervention in patients with coronary artery disease of the transplanted heart?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zakliczyński Michał

Przydatność skali Stanford w ocenie przerostu błony wewnętrznej tętnic wieńcowych metodą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wg dla prognozowania czasu wystąpienia i stopnia nasilenia choroby tętnic wieńcowych przeszczepionego serca

Usefulness of Stanford scale of intimal hyperplasia assessed by intravascular ultrasound to predict time of onset and severity of transplanted heart coronary artery disease

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zakliczyński Michał

Analiza czynników wpływających na czas wystąpienia choroby tętnic wieńcowych przeszczepionego serca

Analysis of factors influencing time of onset of coronary artery disease in heart transplant recipients

16.09.2004 ustna Zalewski Jarosław Skuteczna trombektomia przed pierwotną angioplastyką wieńcową w ostrym zawale mięśnia sercowego zmniejsza uszkodzenie mikrokrążenia i strefę zawału

Successful thrombectomy before primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction reduces infarct size and microvascular impairment
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zalewski Jarosław

Zmiana stopnia perfuzji miokardium podczas pierwotnej angioplastyki wieńcowej w ostrym zawale mięśnia sercowego umożliwia prognozowanie odległego wyniku klinicznego i powrotu funkcji lewej komory

Evolution of TIMI myocardial perfusion grade during primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction predicts long-term clinical outcomes and recovery of left ventricular function

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zalewski Jarosław

Zintegrowana ocena uszkodzenia mikrokrążenia i strefy zawału po pierwotnej angioplastyce w ostrym zawale mięśnia sercowego

Integrated assessment of microvascular impairment and infarct size after primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zarębiński Maciej

Role of multidetector computed tomography (MDCT) in detecting coronary artery disease and localization of coronary lesions

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zdrojewski Tomasz

Pomiary czynników ryzyka chorób układu krążenia w polskich środowiskach politycznych i opiniotwórczych jako konstruktywny lobbing na rzecz skutecznego zapobiegania chorobom układu krążenia

Screening of cardio-vascular risk factors among politicians and opinion leaders as constructive lobbing for effective prevention of CVD in Poland

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zdrojewski Tomasz

Rozpowszechnienie podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego w populacji generalnej oraz u chorych z nadciśnieniem tętniczym w Polsce. Wyniki Programu NATPOL PLUS

Distribution of C-reactive protein in general population and in patients with arterial hypertension in Poland. Results of NATPOL PLUS study

17.09.2004 ustna Zembala Marian Tromboendarterektomia płucna (PTE) w leczeniu ciężkiej postaci przewlekłej zatorowości płucnej – doświadczenie Zabrza w leczeniu 21 chorych

Pulmonary thromboendarterectomy (PTE) as method of surgical treatment for patients with chronic thrombembolic pulmonary hypertension – Zabrze experience with 21 patients with CTEPH

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zembala Marian

Outcome after microwave ablation for chronic valvular atrial fibrillation

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zembala Michał

Diabetic patients undergoing coronary bypass surgery – focus on aortic structure

17.09.2004 ustna Zębik Tadeusz Przydatność testu odwracalności nadciśnienia płucnego (PH) z nitroprusydkiem sodu (NPS) dla oceny ryzyka wczesnego zgonu po ortotopowym przeszczepieniu serca (OHT)

Usefulness of pulmonary hypertension reversibility test with sodium nitroprusside (NPS) in stratification of early death risk after orthotopic heart transplantation (OHT)
17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zgorzelska Joanna

Czynniki niekorzystnego rokowania u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST w obserwacji 3-letniej

Factors of unfavourable prognosis in patiens with acute coronary syndrome without ST-elevation in 3-years follow-up

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zieliński Tomasz

Charakterystyka pacjentów z niewydolnością serca hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych i internistycznych w Polsce

Characteristics of patients with heart failure hospitalized in cardiology and internal disease departments in Poland

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zieliński Tomasz

Diagnostyka u chorych z rozpoznaniem niewydolności serca- czy istnieją różnice w postępowaniu w oddziałach kardiologicznych i internistycznych w Polsce

Diagnostic procedures in heart failure patients hospitalized in cardiology and internal disease departments in Poland – are they different?

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zienciuk Agnieszka

Charakterystyka wskazań do leczenia kardiowerterem-defibrylatorem serca u kobiet w Polsce w latach 1995-2002

Implantable cardioverter-defibrillators in women. Polish ICD Registry 1995-2002

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Ziółkowska Lidia

Zespół mikrodelecji 22q11.2 u dzieci z wadami wrodzonymi serca

22q11.2 microdeletion syndrome in children with congenital heart diseases

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zych Bartłomiej

Zastosowanie małoinwazyjnej techniki pomostowania tętnic wieńcowych – OPCAB, u pacjentów niewyrażających zgody na transfuzje krwi

Minimally invasive coronary surgery – OPCAB in patients refusing blood transfusion

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zymliński Robert Elevated homocysteine level in chronic heart failure - marker of metabolic imbalance and independent predictor of poor outcome
16.09.2004 ustna Zyśko Dorota Zmiany aktywności autonomicznego układu nerwowego i układu RAA pod wpływem treningu pochyleniowego u chorych z omdleniami wazowagalnymi

Changes in autonomic and RAAS activation during tilt training in patients with vasovagal syncope

16.09.2004
g. 15:30-16:45

plakatowa Zyśko Dorota

Wpływ narażenia zawodowego na ołów na elektrokardiograficzne wskaźniki okresu repolaryzacji

The influence of occupational lead exposure on ECG repolarization parameters

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zyśko Dorota

Aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron u chorych na omdlenia wazowagalne w mechanizmie kardiodepresyjnym i mieszanym

Activation of RAAS in patients with cardiodepressive and mixed vasovagal syncope

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zyśko Dorota

Ocena wpływu treningu pionizacyjnego na zależności parametrów zmienności rytmu serca oraz czynników neurohumoralnych u chorych z omdleniami wazowagalnymi

Tilt training influence on HRV parameters and neurohumoral factors in patients with vasovagal syncope

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Zyśko Dorota

Uraz w następstwie omdlenia jest czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko nawrotu omdleń w obserwacji długoterminowej

Injury during syncope is a strong predictor of syncope recurrence in long-term follow-up

 do góry strony

                                Ż

17.09.2004
g. 13:30-14:45
plakatowa Żelachowska Małgorzata

Nieme niedokrwienie mięśnia serca w czasie testów obciążeniowych u osób z cukrzycą

Silent ischemia during stress tests in patients with diabetes mellitus

16.09.2004 ustna Żurakowski Aleksander Wpływ zapalenia i insulinooporności na hiperplazję neointimy w stencie i ryzyko restenozy

The influence of inflammation and insulin resistance on in-stent neointimal hyperplasia and restenosis

 


do góry strony